0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· O nas w prasie
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· KontaktJesteś 13177 użytkownikiem na tej stronie!
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

17.07.2014r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

04.07.2014r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

04.07.2014r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

„TAK DLA GODNEJ PRACY”

Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę

00-019 Warszawa   ul. Złota 9 lok.4

 

(projekt)

Ustawa

z dnia ……….2014 r.

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, albo wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz jednego zleceniodawcy, w przypadku których powstają zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych.” 

2)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy osoby wykonującej pracę zarobkową wyraża iloraz dwunastokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w danym roku kalendarzowym oraz rocznego nominału czasu pracy, obliczonego zgodnie z art. 130 w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość wynagrodzenia osoby określonej w ust. 1 w okresie pierwszego roku wykonywania przez nią pracy nie może być niższa niż 80 % wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

UZASADNIENIE

1.      Cel i potrzeba wydania ustawy. Przedstawienie rzeczywistego stanu w regulowanej dziedzinie. Wykazanie różnicy pomiędzy stanem w dziedzinie normowanej. Przedstawienie skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

Umowy prekaryjne tzw. śmieciowe stały się powszechną podstawą umowną świadczenia pracy w Polsce. Stosuje się je głównie w celu obejścia przepisów prawa pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia pracowników. Stawki umów niejednokrotnie są niższe niż 3 zł za godzinę pracy. Wartość ta jest ponad trzykrotnie niższa niż ta, którą można wyliczyć w oparciu o  ustawę o minimalnym wynagrodzeniu (około 10 zł/godz.).

Powszechność tego zjawiska przyczynia się do ubożenia pracobiorców, jak również konieczności podejmowania przez nich pracy ponadwymiarowej, często skłaniającej do działań ryzykownych, np. pracy bez zachowania przewidzianych dla stosunku pracy okresów odpoczynku.

O ile normę czasu pracy określoną w art. 129 Kodeksu pracy można uznać za zdobycz socjalną, czy wręcz osiągnięcie kulturowe, nie ma żadnego uzasadnienia dla uznania, że praca zarobkowa wykonywana w ramach umów tzw. śmieciowych stanowi inną wartość niż praca wykonywana w ramach stosunku pracy. Trudno uznać takie zróżnicowanie za zasadne.

Należy zauważyć, że umowy tzw. śmieciowe służą obejściu prawa, a w szczególności art. 22 Kodeksu pracy. Stosowane są w celu uniknięcia konsekwencji nawiązania stosunku pracy i kosztów ponoszonych przez pracodawców  w wyniku zatrudniania pracowników w ramach stosunku pracy. Stosowane są również w celu ustalenia wynagrodzenia na niższym poziomie niż ustawowe wynagrodzenie minimalne.

Proponowane zmiany mają więc służyć określeniu poziomu wynagrodzeń wypłacanych w ramach pracy zarobkowe na poziomie odpowiadającym minimalnemu wynagrodzeniu.

Projektowany stan prawny winien spowodować pozytywne zmiany na rynku pracy oraz w stosunkach pracodawca – pracobiorca.

Po wejściu w życie projektu ustawy, mimo pierwotnego możliwego nieznacznego podwyższenia cen towarów i usług, uzyskane zostaną w dłuższym okresie czasu pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, wyrażające się w szczególności wzrostem wpływów z podatków od dochodów osobistych i wzrostem konsumpcji, jak również – czy może przede wszystkim – aprecjacją osób wykonujących pracę zarobkową poza zakresem prawa pracy. 

 

2.      Wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa , czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

3.      Przedstawienie założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych.

Projekt  ustawy nie przewiduje wydania projektów podstawowych aktów wykonawczych.

 

4.      Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Wnioskodawcy oświadczają, że projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

 

5.      Wyniki przeprowadzonych konsultacji w stosunku do projektu ustawy.

W stosunku do projektu ustawy nie przeprowadzono konsultacji.

Zarząd MZZPS