0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników SYNTHOS SA i Spółek, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową zrzeszającą:

a. pracowników zatrudnionych w Grupie SYNTHOS,

b. pracowników zatrudnionych w Spółkach utworzonych na bazie majątku poprzedników prawnych Grupy SYNTHOS,

c. pracowników innych zakładów pracy objętych zakresem działalności Związku,

d. inne osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz w/w podmiotów,

e. wolontariuszy, stażystów i inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia,

f. osobom skierowanym do w/w pracodawców w celu odbycia służby zastępczej,

g. emerytów i rencistów Grupy SYNTHOS lub ich poprzedników prawnych,

h. osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których ostatnim miejscem pracy była Grupa SYNTHOS lub ich poprzednicy prawni.

2. Siedzibą Związku jest miasto Oświęcim, a terenem działania Grupa SYNTHOS, a także inni pracodawcy w razie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Związku.

3. Oznakami zewnętrznymi Związku są: Sztandar Związku oraz Znak Związku, których wzory określa i zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

§2

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§3

Związek posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Związek działa przez wybrane organy, wskazane w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku

§4

Celem Związku jest:

1. Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin.

2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych stosunków międzyludzkich.

3. Wpływanie na kształt polityki gospodarczej zakładu w celu pomnożenia jego zysków
i sprawiedliwego ich podziału.

4. Kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą.

§5

Zakresem działania Związku jest:

1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych.

2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.

3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

4. Zajmowanie stanowiska wobec kierownictwa zakładu pracy w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych, a w szczególności przy ustalaniu układu zbiorowego pracy, planów zatrudnienia i płac, regulaminów wynagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz spraw socjalno-bytowych
i kulturalnych.

5. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.

6. Sprawowanie kontroli nad podziałem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7. Rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy, jak również własnych inicjatyw w tym zakresie.

8. Działanie na rzecz poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.

9. Udzielanie pomocy członkom Związku i ich rodzinom.

10. Postulowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
i racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

11. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych na cele związane z organizacją
i prawidłowym funkcjonowaniem Związku.

12. Wspieranie materialne, w miarę posiadanych środków, innych organizacji społecznych.

§6

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1. Współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi, samorządowymi i związkowymi.

2. Nadzorowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

3. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw
i interesów pracowniczych.

4. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz zawieranie porozumień.

5. Działanie w ramach federacji i innych organizacji ogólnokrajowych.

§7

1. W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego, Związek organizuje i kieruje akcjami protestacyjnymi.

2. W uzasadnionych okolicznościach, jeżeli zostaną wyczerpane inne sposoby rozwiązania sporu, Związek może ogłosić strajk zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

3. Strajk traktuje się jako środek ostateczny.

§8

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw innych osób niż wymienione
w §1 na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli taka osoba zwróci się o pomoc.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkiem Związku może zostać każdy spełniający warunki §1 pkt.1 bez względu na wiek, płeć, przekonania polityczne i wyznanie, jeżeli uznaje postanowienia niniejszego Statutu i akceptuje uchwały organów Związku.

2. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.

§10

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, po złożeniu pisemnego oświadczenia.

2. Skreślenia z listy członków Związku z przyczyn:

a. niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

b. wykluczenia ze Związku,

c. zgonu.

§11

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2. Wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.

3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych.

4. Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.

5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów
z pełnionych funkcji.

6. Być na bieżąco informowanym o decyzjach i planowanych działaniach organów Związku.

7. Brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

8. Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku.

9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

10. Uczestniczyć w imprezach okolicznościowo - rocznicowych organizowanych dla członków Związku i ich rodzin.

11. Korzystać z uprawnień statutowych i otrzymywać świadczenia statutowe zgodnie
z regulaminem świadczeń statutowych uchwalonym przez Zarząd.

§12

Członek Związku obowiązany jest:

1. Przestrzegać postanowienia Statutu i wykonywać uchwały organów Związku.

2. Brać czynny udział w pracach Związku.

3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

4. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

5. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

6. Rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze.

§13

1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony listem pochwalnym, dyplomem uznania lub nagrodą pieniężną.

2. Władze związku mogą wystąpić do odpowiednich organów o nadanie szczególnie wyróżniającym się członkom Związku odznak i odznaczeń zakładowych, związkowych lub państwowych.

§14

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, uchwał organów Związku lub naruszenia zasad współżycia społecznego, mogą być stosowane po wysłuchaniu zainteresowanego następujące kary:

a. upomnienie,

b. nagana,

c. wykluczenie ze Związku.

2. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

3. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§15

1. Organy Związku pochodzą z wyboru i wybierane są w sposób jawny albo tajny, na zasadach ustalonych w Regulaminie Wyborczym Związku.

2. Członek organu Związku jest zobowiązany:

a. aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku,

b. reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku,

c. składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

3. Kadencja organów Związku trwa 5 lat.

§16

Organami Związku są:

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Związku.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Oddziałowe, Zakładowe Zebranie Członków Związku.

5. Oddziałowy, Zakładowy Zarząd Związku.

§17

1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności przynależności do Związku.

2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, koleżeńskości i jawności.

§18

1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków lub delegatów, chyba że Statut przewiduje inne większości.

2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeń podejmowanych w interesie członków.

§19

1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał organów Związku oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały odpowiedniego organu Związku.

3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

§20

1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a. wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Związku,

b. rezygnacji z mandatu,

c. odwołania w trybie określonym w §19 Statutu,

d. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż ½ kadencji,

e. utraty praw publicznych bądź orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zarząd Związku uchwałą.

§21

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wybrani delegaci, a z głosem doradczym może uczestniczyć każdy członek Związku.

3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§22

Walne Zebranie Delegatów:

1. Ustala program działania Związku.

2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zajmuje stanowisko w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku.

4. Uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku, zatwierdza wzory Sztandaru Związku
i Znaku Związku.

5. Ustala skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

6. Wybiera oraz odwołuje w głosowaniu członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.

7. Z członków Zarządu w głosowaniu wybiera przewodniczącego Związku.

8. Określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej.

9. Rozpatruje wnioski i postulaty członków Związku.

10. Rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków.

11. Uchyla uchwały Zarządu Związku lub niższych organów związkowych, jeśli były niezgodne ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.

12. Decyduje o rozwiązaniu Związku.

§23

1. Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku do Zarządu Związku.

2. Walne Zebranie Delegatów dotyczy wyłącznie sprawy, dla której zostało zwołane.

§24

Zarząd Związku:

1. Zarząd Związku kieruje działalnością Związku, a w szczególności:

a. realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,

b. współdziała z kierownictwem zakładu pracy oraz innymi związkami zawodowymi we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków związku,

c. opracowuje i uchwala Regulaminy Wyborów,

d. opracowuje i uchwala Regulamin Świadczeń Statutowych,

e. ustala wysokość składki członkowskiej,

f. zwołuje Walne Zebranie Delegatów, ustala jego termin, porządek obrad, które podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad,

g. powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,

h. ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,

i. organizuje różne formy protestu do strajku włącznie,

j. nadzoruje działalność niższych organów Związku,

k. zarządza majątkiem Związku, uchwala preliminarz budżetowy i zatwierdza wykonanie budżetu Związku, decyduje o wydatkach nadzwyczajnych, nie ujętych w budżecie,

l. przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,

m. dokonuje interpretacji postanowień niniejszego Statutu.

2. Zarząd Związku składa się co najmniej z 15 członków.

3. Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.

4. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczących Zarządu, wskazanych przez Przewodniczącego Zarządu.

5. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Związku w rozumieniu §21 pkt.1 lub rezygnacji z funkcji, obowiązki Przewodniczącego Zarządu Związku zostają powierzone Wiceprzewodniczącemu uchwałą Zarządu Związku.

6. Uchwała obowiązuje do czasu zwołania Walnego Zebrania Delegatów.

7. Zarząd Związku podejmuje decyzję o utworzeniu bądź likwidacji Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej w przypadku zmiany ilości członków lub zmian organizacyjnych dokonanych przez pracodawcę.

§25

Do reprezentowania Związku wobec pracodawców podanych w § 1 pkt 1 upoważniony jest Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Związku lub wskazany imiennie uchwałą Zarządu inny członek Związku.

§26

Komisja Rewizyjna:

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie realizacji uchwał organów związkowych, gospodarki finansowej i majątkowej Związku,

b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności,

c. ocena projektów preliminarzy budżetowych, sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,

d. niezwłoczne powiadomienie Zarządu Związku o stwierdzeniu niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa w zarządzaniu majątkiem Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego (do 14 dni od daty Walnego Zebrania Delegatów).

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

§27

Do zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu, działanie z jego upoważnienia i w jego imieniu.

2. reprezentowanie Związku wobec pracodawców oraz organizacji zawodowych
i społecznych.

3. realizowanie uchwał Zarządu Związku i Walnego Zebrania Delegatów.

4. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy.

5. podejmowanie bieżących decyzji w zakresie realizacji budżetu Związku.

6. składanie sprawozdania ze swej działalności na każdym kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku.

§28

Oddziałowa, Zakładowa Organizacja Związkowa:

1. Oddziałowe, Zakładowe organizacje związkowe tworzą członkowie Związku zatrudnieni we wszystkich jednostkach organizacyjnych określonych w §1 pkt.1.

2. Najwyższym organem Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej jest ogólne zebranie członków Związku.

3. Ogólne zebranie członków Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej wybiera Oddziałowy, Zakładowy Zarząd Związku, Przewodniczącego
i delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

§29

Oddziałowy, Zakładowy Zarząd Związku:

1. Realizuje własny program oraz uchwały i zadania określone prze Walne Zebranie Delegatów i Zarząd Związku.

2. Na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału zadań.

3. Reprezentuje interesy Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej
we wszystkich sprawach wobec pracodawcy oraz Zarządu Związku.

4. Wciela w życie uchwały nadrzędnych organów Związku.

5. Interweniuje w sprawach skarg i postulatów pracowniczych.

6. Zajmuje stanowisko w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zarządu Związku.

7. Wnioskuje i opiniuje do Zarządu Związku w sprawach finansowych swoich członków.

8. Zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb.

§30

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Oddziałowego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku w danej jednostce organizacyjnej, Oddziałowy, Zakładowy Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Oddziałowej, Zakładowej organizacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§31

1. Majątek Związku powstaje:

a. ze składek,

b. z darowizn, dotacji i zapisów,

c. z działalności gospodarczej.

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

§32

1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

2. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§33

1. Do reprezentowania Związku na zewnątrz, upoważniony jest Przewodniczący,
a w razie nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu Związku.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Związku.

3. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch w/w osób.

§34

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§35

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, przyjęte większością dwóch trzecich oddanych głosów.

§36

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, podjętą większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich delegatów.

§37

1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się w Sądzie.

§38

Niniejszy Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników SYNTHOS SA
i Spółek został przyjęty uchwałą nr.8/2020 Walnego Zebrania Delegatów w dniu 24.01.2020r.