0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

26.04.2010r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

23.04.2010r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZP Synthos SA i Spółek zaprasza wszystkich członków naszego Związku i sympatyków do wzięcia udziału w spotkaniu 1-Majowym, które odbędzie się na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu o godz. 10.00.

Zarząd MZZPS

21.04.2010r.

Czy pracownik musi udokumentować swoją sytuację materialną?

Przyznawanie i wysokość świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być uzależnione od spełnienia określonych kryteriów o charakterze socjalnym. Przepisy nie stanowią jednak, w jaki sposób powinna być dokonana ocena, czy pracownik spełnia te kryteria. W związku z tym powstaje pytanie, jakich informacji i dokumentów na uzasadnienie przyznania świadczenia z funduszu może zażądać pracodawca? W związku z tym, że przyznawanie świadczeń z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, pracodawca powinien mieć możliwość zażądania od pracownika takich informacji i dokumentów, które są niezbędne do dokonania właściwej oceny. Z reguły stosowane jest kryterium dochodu na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem, choć podkreślić należy, że w określonych sytuacjach (np. w razie zdarzeń losowych) kryterium to może okazać się niewystarczające. Możliwość żądania od pracownika informacji na temat dochodów osiąganych przez członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2002 r., I PKN 267/01. W wyroku tym SN stwierdził m.in., że ulgowe usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu są przyznawane według kryteriów o charakterze wyłącznie socjalnym (...) i dlatego nie może być obojętne to, czy i jakie dochody osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli więc przyznawanie świadczeń jest uzależnione od wymienionych wyżej kryteriów, to oczywiste staje się, że sytuacja pracownika lub innej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu wymaga każdorazowo wyjaśnienia, ustalenia i oceny. W konsekwencji, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może nałożyć na pracownika ubiegającego się o świadczenie obowiązek przedstawienia informacji niezbędnych do ustalenia, czy spełnia on kryteria o charakterze socjalnym, np. informacji o poziomie dochodu przypadającego na członka jego rodziny, a także okazania odpowiednich dokumentów na uwiarygodnienie jego oświadczenia, np. rocznego zeznania podatkowego pracownika i jego małżonka.
Pracodawca, który uzyska dane osobowe pracownika ubiegającego się świadczenie z funduszu, ma prawo przetwarzać te dane. Zdaniem głównego inspektora ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniach członków rodziny pracownika w związku z podziałem ZFŚS jest istotne, aby zakres gromadzonych danych był adekwatny do celu, dla którego dane są gromadzone.

Źródło: GP

Zarząd MZZPS

21.04.2010r.

KOMUNIKAT

W związku z brakiem zainteresowania wyjazdem na kolonie do Krynicy Górskiej ( obóz młodzieżowy) informujemy, że oferta ta zostaje wycofana. Jednocześnie informujemy , że cena wyjazdu na kolonię do Krynicy Morskiej została obniżona o 50zł. czyli aktualna kwota wynosi 1340zł.

Zarząd MZZPS

21.04.2010r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe informują ;Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w dniu 16.04.2010 desygnował mediatora z listy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej-Pana Arkadiusza Siekańca

Zarząd MZZPS

15.04.2010r.

KOMUNIKAT

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy Zarządem Spółki Synthos S.A., a Związkami Zawodowymi w sprawie wyboru mediatora w sporze zbiorowym Związki Zawodowe działające w Firmie wystosowały wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z krajowej listy mediatorów, co miało miejsce w dniu 14.04. br.

Zarząd MZZPS

11.04.2010r.

KOMUNIKAT

W związku z katastrofą lotniczą, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010r. w Smoleńsku i śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz towarzyszących mu osób, Związki Zawodowe działające w naszej Firmie wywiesiły flagi związkowe przy bramach B i E oraz przed swoimi siedzibami w biurowcu D-10.

Zarząd MZZPS

10.04.2010r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe informują, że dotychczasowe negocjacje w sprawie Sporu Zbiorowego zakończyły się fiaskiem, dlatego też w dniu 06-04-2010r. podpisany został Protokół Rozbieżności pomiędzy Związkami Zawodowymi a Pracodawcą.
W dniu 08-04-2010r. przedstawiliśmy Pracodawcy propozycję mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z której wybraliśmy dwie osoby. Na obustronną akceptację mediatora mamy ustawowo 5 dni. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia napiszemy wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora.

Zarząd MZZPS

02.04.2010r.

KOMUNIKAT

Regulamin Socjalny  < pobierz >

Zarząd MZZPS

02.04.2010r.

KOMUNIKAT

Dla potrzeb ZFŚS możesz żądać zaświadczenia o innych dochodach pracownika Czy pracodawca może gromadzić informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika uzyskiwanego u innego pracodawcy w związku z ubieganiem się przez pracownika o świadczenie finansowane z ZFŚS?  

Tak. Takie informacje są Ci bowiem niezbędne do prawidłowego dysponowania środkami funduszu.

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS, a także ich wysokość, uzależniona jest od spełnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenie określonych kryteriów socjalnych tj. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie funduszu. Regulamin powinien określać m.in., jakie informacje i dokumenty są niezbędne do oceny, czy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

Ważne!
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa, w jaki sposób pracownik ma udokumentować swoje uprawnienia do świadczeń z funduszu. W związku z tym w regulaminie ZFŚS możesz nałożyć na pracownika, który chce skorzystać ze świadczeń, obowiązek złożenia stosownych dokumentów potwierdzających jego dodatkowe dochody z innych źródeł. Pozwoli Ci to zapoznać się z sytuacją majątkową i życiową pracownika. Ta wiedza jest bowiem niezbędna do prawidłowego rozdysponowania środków z funduszu.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Pracodawca nie narusza dóbr osobistych pracownika, zobowiązując go zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy.
Wyrok SN z 8 maja 2002 r., I PKN 267/01

Podstawa prawna:
• art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Zarząd MZZPS

02.04.2010r.

KOMUNIKAT

ŻĄDANIE UJAWNIENIA WYSOKOŚCI DOCHODU PRACOWNIKA

Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Pracodawca może gromadzić dane osobowe, jeśli spełni jeden z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – w przypadku danych “zwykłych” (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz w art. 27 ust. 2 tej ustawy – w odniesieniu do danych szczególnie chronionych (katalog danych objętych szczególną ochroną został określony w art. 27 ust. 1 ustawy i obejmuje m.in. dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wykorzystywanie danych jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Dopuszczalność żądania przez pracodawcę zeznania o wysokości osiągniętego przez pracownika dochodu w roku podatkowym (PIT) w celu potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy badać w oparciu o przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
Przyznanie świadczeń z funduszu (a także ich wysokość) jest uzależnione od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia. Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z funduszu powinno zatem znajdować uzasadnienie w regulaminie, w którym powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

Zarząd MZZPS