0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

24.12.2011r.

KOMUNIKAT

Porozumienie

w sprawie wzrostu wynagrodzeń  w 2012r.

w Synthos S.A., Synthos Dwory Sp. z o.o., Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.

 

zawarte w dniu 23.12.2011 pomiędzy: 

Przedstawicielami Pracodawców:

Tomasz Kalwat                    - Prezes Zarządu Synthos S.A.

Zbigniew Lange                  - Członek Zarządu Synthos S.A.

Zbigniew Warmuz              - Prezes Zarządu Synthos Dwory 7 sp. z o.o. – komplementariusza

  Synthos Dwory 7 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Antoni Majcherczyk            - Prezes MPOŚ Sp. z o.o.

 

Przedstawicielami Związków Zawodowych :

Bogdan Połącarz                - MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek

Marek Pikuła                        - MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek

Mirosława Pierko                 - MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek

Grzegorz Jarzyna              - MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek

Janusz Klimczak                 - MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek

 

Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, że:

I.                     Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych obejmuje wszystkich pracowników Spółek zatrudnionych na 01.01.2012 z wyłączeniem pracowników:

·         wyższej kadry kierowniczej tj. stanowiska Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy,

·         Pionu Handlu (z wyjątkiem pracowników Działu Obsługi Klienta),

·         Pionu Badań i Rozwoju (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowisku technik),

·         nowozatrudnionych w IV kw. 2011r.

·         pracowników którzy otrzymali przeszeregowanie w IV kw. 2011 roku wyższe niż 5% płacy zasadniczej,

·         pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron, w trybie art. 52, 53 KP. lub z którymi Pracodawca podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

·         pracowników na przerwie tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

II.                  Zasady uruchomienia podwyżek w Spółkach Grupy Kapitałowej SYNTHOS:

·         Wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników Spółek nastąpi od 01.01.2012r.

·         Kwota podwyżki naliczona zostanie w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych uprawnionych pracowników.

·         Kwota podwyżki zostanie naliczona na Działy, Wydziały, Piony wg schematów organizacyjnych  obowiązujących w Spółkach,

·         Kwota podwyżki naliczona od wynagrodzeń zasadniczych pracowników podległych bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego w Synthos Dwory Sp. z o.o. (np. Kierownicy Wydziałów) pozostaje do jego dyspozycji.

·         Na  kwotę podwyżek w komórce organizacyjnej składa się:

- 5% wynagrodzeń zasadniczych podwyżki dla stanowisk liniowych, do których zaliczamy stanowiska aparatowy, operator, starszy operator, technik, st. technik, maszynista, st. maszynista, magazynier, ratownik, ratownik-kierowca, starszy-ratownik,  

- 5%  wynagrodzeń zasadniczych pozostałych pracowników,

·         Kwoty podwyżek nie mogą być przenoszone:

- pomiędzy powyższymi grupami pracowników,

- pomiędzy Działami, Pionami w Synthos S.A. podległymi bezpośrednio Prezesowi Zarządu,

- pomiędzy Wydziałami, Działami w Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Spółka z o.o. podległymi bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego lub Prezesowi Spółki MPOŚ Sp. z o.o.

Podział podwyżki w ramach komórki organizacyjnej ma charakter uznaniowy.     

III.                Dodatkowo Pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia jednorazowej nagrody pieniężnej w kwocie 630 000 zł. w miesiącu styczniu 2012r. adresowanej do pracowników objętych podwyżką wynagrodzeń, zatrudnionych na 01.01.2012 z wyłączeniem pracowników:

·         wyższej kadry kierowniczej tj. stanowiska Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy,

·         Pionu Handlu (z wyjątkiem pracowników Działu Obsługi Klienta),

·         Pionu Badań i Rozwoju (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowisku technik),

·         nowozatrudnionych w IV kw. 2011r.

·         pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron, w trybie art. 52, 53 KP. lub z którymi Pracodawca podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

·         pracowników na przerwie tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

IV.              Zarządy Spółek oświadczają, że w roku 2012 zostaje utrzymana dotychczasowa nagroda kwartalna w wysokości 5% uzależniona od EBIT. Nagroda będzie funkcjonowała według dotychczasowych zasad.

V.                Strony Porozumienia postanawiają, że w IV kw. 2012r. podejmą rozmowy w sprawie możliwości wzrostu wynagrodzeń w roku 2013. Prowadzone rozmowy dotyczyć będą również możliwości rewaloryzacji dodatków zmianowych. 

Zarząd MZZPS

15.12.2011r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

15.12.2011r.

KOMUNIKAT

Wolność – Równość – Braterstwo

Wyzwania współczesnej lewicy

Deklaracja ideowo - programowa

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

zgłoszona przez

Federację Młodych Socjaldemokratów

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią nowoczesnej, demokratycznej, europejskiej lewicy. Naszą tożsamość budujemy dzięki historii i ideowemu bogactwu polskich ruchów społecznych i postępowych, na zasadach oświeceniowego racjonalizmu, docenieniu dorobku wszystkich pokoleń polskiej lewicy i przynależności do rodziny partii socjaldemokratycznych i socjalistycznych.

Nawiązujemy do dokonań socjalistycznego nurtu w polskim i międzynarodowym ruchu robotniczym. Do myśli takich Wielkich Polaków, jak Bolesław Limanowski, Stanisław Brzozowski, Ignacy Daszyński i Adam Ciołkosz.

Współczesna lewica stoi dziś przed koniecznością rozwiązania ogromnych, globalnych problemów wynikających z nieodpowiedzialnych działań i nieograniczonej chciwości kapitalistów. Skutki wywołanego przez nich kryzysu w coraz większym stopniu przekładają się na życie Polaków. To efekt niesprawiedliwej, prowadzącej do pogłębiania rozwarstwienia społecznego neoliberalnej polityki gospodarczej. Wyzwaniem
dla Europejskiej w tym Polskiej lewicy jest odwrócenie tych złych tendencji i przywrócenie prymatu dobra człowieka nad dobrem kapitału.

Stoimy przed koniecznością przywrócenia odpowiedniej roli państwa, które stanowić ma wsparcie dla swojego obywatela. To Państwo powinno dbać by opieka zdrowotna była na najwyższym poziomie dostępna dla wszystkich. Bo przecież zdrowie to nie towar!
To państwo odpowiada za stworzenie warunków dla młodych Polaków by mieli gdzie mieszkać, mieli pracę na godnych warunkach. To państwo ma dbać o nich tak, by odpowiedzialnie mogli zdecydować się na dzieci. By byli pewni, że będą mogli je wychować w dobrych warunkach. By w końcu, po przepracowaniu dużej części życia, mogli być spokojni, że czas na emeryturze będzie wypoczynkiem a nie walką o przetrwanie. To Państwo powinno dbać by opieka zdrowotna była na najwyższym poziomie dostępna dla wszystkich. Bo przecież zdrowie to nie towar!

Nasze wartości i pragnienia ideowe przedstawiające wizję nowoczesnego państwa
i społeczeństwa zawarte zostały w Konstytucji Programowej SLD „Polska Demokratyczna
i Socjalna”, uchwale IV Kongresu „Jakiej Polski chcemy” oraz w ostatnim programie wyborczym „Jutro bez obaw”. O ich realizację będziemy walczyć beż żadnych kompromisów, bo wiemy, że takie państwo służyć będzie wszystkim jego obywatelom.

Polska potrzebuje siły politycznej, która pogodzi Polaków! Dość podziałów! W tych trudnych czasach potrzebna jest siła polityczna, która torując polską drogę do postępu postawi na braterstwo i sprawiedliwość społeczną! Taką siłą jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który pozostaje na straży trzech wielkich wartości, z których zrodziła się koncepcja współczesnego państwa demokratycznego – Wolność, Równość, Braterstwo.

Wolność

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na straży wolności jednostki i praw człowieka. Nie zgadzamy się na żaden przejaw dyskryminacji, w szczególności ze względu
na narodowość, rasę, wyznanie, poglądy polityczne, zdrowie, wiek, pochodzenie społeczne. Dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej wolność oznacza możliwość dokonywania wyborów, zwłaszcza w sposób wolny od ekonomicznego nacisku. Dlatego za priorytetową uznajemy walkę o realizację następujących postulatów:

1. Bezzwłoczne przyjęcie w całości Karty Praw Podstawowych,

2. Wypowiedzenie konkordatu oraz usunięcie religii ze szkół,

3. Rozwiązanie Instytutu Pamięci Narodowej,

4. Przywrócenie świeckiego charakteru uroczystości państwowych,

5. Wprowadzenie rozwiązań prawnych dla osób pozostających w związkach partnerskich,

6. Promowanie świadomego rodzicielstwa poprzez efektywną edukację seksualną
w szkołach, budowę żłobków, refundowanie środków antykoncepcyjnych, finansowanie z budżetu państwa leczenia bezpłodności metodą In vitro,

7. Likwidacja funduszu kościelnego, opodatkowanie duchownych i związków wyznaniowych na zasadach ogólnych.

8. Wprowadzenie zakazu używania jakichkolwiek znaków religijnych w instytucjach publicznych oraz zakazu łączenia uroczystości państwowych z rytuałami religijnymi,

 

 

Równość

Sojusz Lewicy Demokratycznej rozumie równość, jako drogę do dobrostanu społeczeństwa. Mamy świadomość, że im mniejsza rozpiętość dochodowa między najbogatszymi i najbiedniejszymi tym mniejsza skala problemów społecznych. Uważamy,
że państwo powinno ingerować w gospodarkę w celu utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego, niskiego poziomu bezrobocia przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków pracy, systemu zabezpieczeń socjalnych i dostarczenia dóbr publicznych
na wysoki poziomie. Wzrost gospodarczy powinien być narzędziem służącym poprawie, jakości życia całego społeczeństwa. Dlatego za priorytetową uznajemy walkę o realizację następujących postulatów:

1. Obniżenie akcyzy od paliw płynnych do poziomu minimum dopuszczalnego w Unii Europejskiej,

2. Opodatkowanie sektora finansowego poprzez wprowadzenie podatku od transakcji bankowych,

3. Wprowadzenie odpisu 1% z podatku CIT na badania naukowe oraz doprowadzenie
do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 3% PKB,

4. Wprowadzenie Narodowego Programu Budowy Mieszkań,

5. Nadanie Państwowej Inspekcji Pracy dodatkowych uprawnień ułatwiających wykrywanie nieprawidłowości oraz rozszerzenie możliwości występowania przez
ten organ w charakterze oskarżyciela publicznego w celu zapewnienia przestrzegania praw pracowniczych,

6. Tworzenie nowych miejsc pracy przez zwiększenie nakładów na inwestycje publiczne w tym zielone inwestycje,

7. Promowanie czystych źródeł energii pozwalających wykorzystać potencjał surowcowy Polski,

8. Wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej,

9. Ulgi dla przedsiębiorców małych i średnich ponoszących nakłady na rozwój,

10. Obniżenie klina podatkowego dla młodych osób do 30 roku życia,

11. Budowa nowego systemu utrzymania i rozwoju infrastruktury IT, dla systemów administracji publicznej,

12. Zwiększenie środków na Fundusz Pracy i przeznaczenie ich na aktywizację osób bezrobotnych.

 

Braterstwo

Sojusz Lewicy Demokratycznej braterstwo rozumie, jako budowę społeczeństwa, które nie pozostawia nikogo samemu sobie w potrzebie, w którym obywatele potrzebujący pomocy otrzymują ją w wyniku systemowej działalności państwa, będącego umową społeczną. Uważamy, że dostęp do edukacji, opieki medycznej, kultury, sportu powinien mieć każdy obywatel. Dlatego za priorytetową uznajemy walkę o realizację następujących postulatów:

1. Wprowadzenie, jako zasady, że każda finansowa pomoc państwa odbywa
się w oparciu o kryterium dochodowe,

2. Wzrost poziomu płacy minimalnej i powiązanie jej ze średnią krajową,

3. Wprowadzenie rocznego limitu wydatków na leki, po przekroczeniu, którego pacjent na podstawie przedłożonych rachunków będzie miał prawo ubiegania się o zwrot pieniędzy wydanych na zakup lekarstw,

4. Urealnienie nakładów na oświatę w budżecie państwa poprzez uwzględnienie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

5. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej,

6. Zwiększenie minimum socjalnego w zamian za obowiązkowe prace społeczne,

7. Wprowadzenie innowacyjnych programów do przedszkoli i szkół,

8. Bezpłatny dostęp do zasobu materiałów edukacyjnych w internecie,

9. Umożliwienie przechodzenia na emeryturę po 35 lub 40 latach pracy niezależnie
od wieku,

10. Przekazanie części kompetencji państwa organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony praw zwierząt,

11. Reforma emerytalna – będąca efektem porozumienia społecznego, czyli okrągłego stołu związków zawodowych, pracodawców i rządzących,

12. Reforma szkolnictwa – w tym poprawa funkcjonowania Gimnazjów, dostosowania oferty nauczania do rynku pracy, darmowy drugi kierunek studiów, odbudowa szkolnictwa zawodowego,

13. Wprowadzenie Krajowego programu dożywiania dzieci z ubogich rodzin,

14. Wprowadzenie systemu stypendialnego wyrównującego szanse edukacyjne młodych ludzi,

15. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do minimum 6 % PKB.

 

Dalszy rozwój integr4acji europejskiej nie jest możliwy bez stworzenia skutecznego
i przejrzystego systemu zarządzania strukturalnymi Unii Europejskiej. Wymaga to odrzucenia narodowych egoizmów i konserwatywnego XIXw myślenia idei suwerenności narodów.

Tylko Europa Federalna zapewni stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy
i rozwój społeczny, chroniąc przy tym toższamośc poszczególnych narodów i różnorodośc kultur. Dla socjalistów ważne jest by ośrodkiem władzy stał się Parlament Europejski – wybierana w powszechnych i bezpośrednich wyborach demokratyczna reprezentacja obywateli Unii Europejskie. Parlamentowi Europejskiemu należy w tym celu przyznac tradycyjne uprawnienia parlamentarne z inicjatywą ustawodawczą na czele.

Odrzucamy technokratyczny model integracji opartej na wzmacnianiu uprawnień wyłącznie instytucji międzyrządowych i biurokratycznych.

Europa Federalna – to Europa Wolności, Równości, Braterstwa.

 

 

Krajowa Konwencja SLD

 

Warszawa, 10 grudnia 2011r.

Zarząd MZZPS

15.12.2011r.

KOMUNIKAT

Deklaracja
ideowo – programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

I

         W ostatnich wyborach do parlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej odnotował najgorszy wynik w swojej historii. Wyciągamy wnioski z popełnionych błędów z przekonaniem, że taka refleksja odbuduje nas ideowo, intelektualnie i organizacyjnie. Liczymy, że organizacje partyjne, nasi członkowie, działacze i sympatycy wypowiedzą się w tej sprawie. I w sprawie przyszłości. Jeśli bowiem chcemy w przyszłości wygrywać, to musimy wyjść wzmocnieni z tej klęski. Odzyskać energię polityczną.

         Obecna sytuacja SLD, moment polityczny, w jakim się wszyscy znajdujemy, kryzys, który obejmuje Europę i Polskę wymaga silnej i mądrej lewicy. Ten cel możemy osiągnąć. JEDYNIE RAZEM!

         Zadania lewicowej partii, naszą wizję nowoczesnego państwa i społeczeństwa przedstawiliśmy niedawno w programie „Jutro bez obaw”. To kolejny dokument programowy po Konstytucji Programowej SLD „Polska Demokratyczna i Socjalna” oraz uchwale IV Kongresu „Jakiej Polski chcemy?” Okazało się jednak, że dobry program nie był wystarczającym środkiem do osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego i że nie potrafiliśmy sugestywnie go wykorzystać i zaprezentować opinii publicznej.    

         Żyjemy przy tym w czasach zamieszania pojęciowego, chaosu wartości, licznych pytań o przyszłość i o istotę różnic między poszczególnymi nurtami politycznymi, lewicą a prawicą. Waga tych pytań wzrasta w sytuacji nowej fali kryzysu finansowo-gospodarczego, który mnoży liczne problemy stojące przed społeczeństwami nie tylko Unii Europejskiej, lecz całego świata i stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy model współczesnego kapitalizmu.

                                                           

II

 

         Zasadnicze pytanie brzmi; co to znaczy dzisiaj być lewicą? Nie ma na to jednej ani tym bardziej stałej odpowiedzi wobec szybkości i różnorodności zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Są jednak wartości podstawowe, polityczne azymuty, stałe filary programowe nowoczesnej socjaldemokracji. Uważamy, że są nimi:

 

·         Dobro człowieka i jakość jego życia jako naczelne kryterium wszelkich działań politycznych;

·         Obrona słabszych, biednych, pokrzywdzonych i wykluczonych, w tym emerytów i rencistów;

·         Zasada, iż to rynki mają służyć ludziom, a nie ludzie rynkom;

·         Przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwy podział dóbr i równocześnie sprawiedliwe rozkładanie kosztów kryzysu;

·         Dbałość o właściwy kształt relacji między pracodawcami a pracownikami, przeciwdziałanie ograniczaniu praw pracowniczych;

·         Gwarancja praw i wolności obywatelskich; równość wszystkich obywateli wobec prawa, w dostępie do edukacji, kultury i pracy. Równość pojmowana także jako równość szans na starcie – tych urodzonych w rodzinie polityka czy profesora uniwersytetu z jednej strony, a dziecka ze środowiska robotniczego czy popegeerowskiego z drugiej;

·         Równość kobiet i mężczyzn, m.in. w dostępie do funkcji publicznych i do równej płacy za tę samą pracę;

·         Demokracja rozumiana jako rządy większości przy ochronie praw mniejszości – od narodowych i etnicznych przez religijne aż po seksualne;

·         Wolność, w tym wolność dokonywania życiowych wyborów, swobodnego decydowania o sobie, wolność sumienia i wyznania, wymiany słowa, myśli i informacji; tolerancja;

·         Neutralność światopoglądowa państwa postulowana w Konstytucji RP, równe traktowanie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych;

·         Regulacyjna i interwencyjna rola państwa w kluczowych procesach społeczno – gospodarczych, nieograniczona do funkcji „nocnego stróża”, lecz dbającego o miejsca pracy, o zmniejszanie nierówności społecznych, regionalnych itp., o budowę mieszkań dostępnych również dla młodych ludzi;

·         Utrzymanie społecznego, państwowego charakteru służby zdrowia, edukacji, nauki, kultury, systemu ochrony środowiska;

·         Rozwijanie różnych form spółdzielczości;

·         Obrona europejskiego modelu socjalnego;

·         Progresywny system podatkowy z dużą liczbą progów. Z kryzysu nie można wychodzić kosztem najuboższych;

 

III

 

         Nie mamy wątpliwości, że lewica jest Polsce potrzebna. Musimy szybciej pozbywać się myślenia, że jesteśmy partią dla partii na rzecz myślenia o partii dla obywateli.

         By osiągać nasze cele musimy być na powrót razem. Apelujemy więc do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy z różnych powodów znaleźli się w ostatnich latach poza Sojuszem:

         WRACAJCIE! PUŚĆMY W NIEPAMIĘĆ WSZYSTKIE SWARY I URAZY! POLSKA POTRZEBUJE LEWICY! LEWICA POTRZEBUJE WAS!

 

 Krajowa Konwencja

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Warszawa, 10 grudnia 2011 r.

Zarząd MZZPS

15.12.2011r.

KOMUNIKAT

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD

W SPRAWIE SYTUACJI UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska zmaga się dziś z kryzysem, którego przyczynami są nieefektywna polityka finansowa, nadmierne wydatki, egoizmy narodowe prowadzące do swoistej renacjonalizacji polityki oraz brak solidarności między państwami członkowskimi. Kryzys dotyczy w największym stopniu strefy euro, paradoksalnie w 10. rocznicę wprowadzenia w formie gotówkowej tej waluty, ale się do niej nie ogranicza. W przypadku jego zaostrzenia może dojść do destabilizacji sytuacji nie tylko w całości Europie, lecz w znaczenie szerszej skali.

            Wspólnota europejska, pomyślana jako  projekt gospodarczy i polityczny , musi dziś znaleźć skuteczną odpowiedź na wyzwania globalna, rysujące się przed coraz bardziej współzależnymi od siebie państwami. Potrzebne są konkretne  działania zmierzające do stworzenia konkurencyjnej w skali światowej gospodarki europejskiej dla zapewnienia dobrobytu i pomyślnej przyszłości obywateli naszego kontynentu.

            Sojusz Lewicy Demokratycznej, który odegrał zasadniczą rolę we wprowadzaniu Polski do Unii Europejskiej, od początku konsekwentnie opowiada się za silną Unią i za pogłębioną integracją. Oznacza to więcej współpracy oraz więcej wspólnej odpowiedzialności, co leży również w polskim interesie.

            Obecny, rząd tworzony przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, winien aktywnie włączyć się w proces reform unijnych. Stwierdzamy, że jego ostanie deklaracje i stanowisko zajęte na dopiero co zakończonym szczycie UE 8-9 grudnia br.wychodzą naprzeciw postulatom SLD. Wierzymy, że stworzenie sprawnego mechanizmy zarządzania finansowego i gospodarczego może być skutecznym instrumentem stawienia przez UE czoła kryzysowi politycznemu i gospodarczemu. Wzywamy rząd do podjęcia działań, także na forum parlamentu – co stanowi wymóg konstytucyjny – na rzecz szybkich zmian w sposobie określania wspólnej polityki gospodarczej o tworzenia w pełni jednolitego rynku. Opowiadamy się  za trwałym mechanizmem dyscypliny finansowej w państwach członkowskich, a jeśli do tego celu będą koniecznie zmiany w prawie unijnym, zdecydujemy się je poprzeć.

            Równocześnie, rozumiejąc potrzebę zacieśniania dyscypliny finansowej – działając wspólnie z Partią Europejskich Socjalistów – przestrzegamy rząd, aby koszty kryzysu nie obciążyły najsłabszych i najuboższych, nie prowadziły do pogłębiania już i tak nadmiernych dysproporcji społecznych oraz aby niezbędne kroki oszczędnościowe nie ograniczyły się do nierozumnego obniżania płac i podważania zdobyczy socjalnych, a szczególnie do ograniczania praw pracowniczych.

            Kolejny raz zwracamy się ponadto do rządu polskiego o wypowiedzenie tzw. Protokołu Brytyjskiego, będącego załącznikiem do Traktatu z Lizbony, który poważnie ogranicza stosowanie w całości przez naszych obywateli przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Utrzymywanie takiego status quo jest kompletnie niezrozumiałe, a wręcz szkodliwe z punktu widzenia interesów społecznych. Czynimy to symbolicznie w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

            Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje do władz RP o stworzenie szerokiego frontu poparcia na rzecz niezbędnych zmian w Unii Europejskiej. W tym trudnym czasie potrzebna jest nam regularna i rzetelna debata parlamentarna oraz stworzenie koalicji wszystkich tych, którzy wierzą, że przyszłość sprawnie zarządzanej Europy jest elementem polskiej racji stanu oraz przyczyni się do zapewnienia poprawy jakości życia ni bezpieczeństwa naszych obywateli.

Warszawa, 10 grudnia 2011r.

Zarząd MZZPS

15.12.2011r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

14.12.2011r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

08.12.2011r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

08.12.2011r.

KOMUNIKAT

 Informacja o działalności merytorycznej Prezydium i Rady Federacji, za okres od
01.01.2011r. do dnia 05.12.2011r.Składka członkowska od 01.01.2012r. ulega zmianie i wynosić będzie 2,00 zł
miesięcznie od członka pracującego ( w tym 0,33 zł na OPZZ i 0,23 zł na EMCEF
przed waloryzacją) uchwała Rady Federacji z dnia 17-18.11.2011r.

 
SPORY ZBIOROWE I INTERWENCJE

Spory zbiorowe w zakładach pracy - 2 (dot. wynagrodzeń)

Interwencje zakładowe - 3 (dot. m.in. przestrzegania prawa pracy, przestrzegania
przepisów SIP)

Interwencje branżowe - 1 (dot. m.in. procesów prywatyzacyjnych)

Interwencje ogólnokrajowe - 3 (apel o zwrócenie uwagi na problemy ludzi pracy oraz
środowisk związkowych w Polsce ; zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych i podatku VAT; kwestii
dotyczących obowiązywania postanowień uzp wyłącznie
w stosunku do członków organizacji związkowych )

 
Interwencje kierowane były do:
. Premiera RP,
. Ministerstw: Skarbu Państwa, Gospodarki, Finansów,
. OPZZ,
. Posłów na Sejm RP,
. Pracodawców.


OPINIE

Wydano 20 opinii do aktów prawnych

Opracowano 4 stanowisko dotyczące - dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie efektywności energetycznej, likwidacji wydziałów pracy w Sądach
Rejonowych ; niekorzystnych zmian w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji
dwutlenku węgla na lata 2008-2012 ; akcji PGNiG „Promyk nadziei” – wydobycie
w Polsce gazu łupkowego.

 
DIALOG SPOŁECZNY NA SZCZEBLU KRAJOWYM

W ramach podpisanych porozumień o współpracy i współdziałaniu, nadal prowadzimy
dialog społeczny:

a/ z Związkiem Pracodawców branży chemicznej- dla przemysłu chemicznego

b/ z Związkiem Pracodawców „Polskie Szkło” - dla przemysłu szklarskiego

c/ z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego - dla przemysłu chemicznego

W 2011r. odbyły się kolejne dwa spotkanie partnerów dialogu społecznego w przemyśle
szklarskim oraz 1 spotkanie parterów dialogu społecznego w przemyśle chemicznym.

W okresie wrzesień 2010 – wrzesień 2011r. zrealizowaliśmy wspólnie z partnerem
społecznym PIPC – Związkiem Pracodawców Przemysłu Chemicznego w przemyśle
chemicznym realizację projektu „Centrum Dialogu Społecznego w przemyśle
chemicznym”.

Realizacja projektu pozwoliła na przeszkolenie 80 działaczy związkowych z zakresu
prowadzenia negocjacji i dialogu społecznego oraz pozwoliła wyposażyć Biuro Federacji,
w nowe meble oraz sprzęt elektroniczny między innymi: komputery, urządzenie
wielofunkcyjne, drukarka, telefony, monitory.


ZAGRANICA

Jako członek EMCEF:

1) uczestniczyliśmy w 4 konferencjach i spotkaniach na szczeblu europejskim.

2) nadal mamy przedstawicieli w 2 Komitetach EMCEF:
 a/ Komitet Umów Zbiorowych – Kol. J.Żukrowski
 b/ Komitet EWC – Europejskie Rady Zakładowe – Kol. A.Tarczewski

3) jesteśmy uczestnikiem dialogu społecznego na szczeblu europejskim dla przemysłu
chemicznego i dla przemysłu papierniczego .

4) uczestniczyliśmy w projekcie QFC – Międzynarodowy Dialog w przemyśle
petrochemicznym – zmiany demograficzne jako wyzwanie dla zarządzania
pracownikami w przyszłości – Kol. Aleksandra Gac.

5) uczestniczymy w projekcie OPZZ i Hiszpańskich związków zawodowych dotyczącego
rad pracowników – Kol. Jerzy Gośliński .

Współpracujemy z członkami EMCEF z Polski w ramach powołanej Rady Koordynacyjnej
EMCEF Polska.

Współpracujemy z IG BCE z Niemiec – Federacją Chemików , Górników i Energetyków oraz kontynuujemy współpracę z centralami branży chemicznej , szklarskiej i ceramicznej z Francji i Czech .

Członkowie Rady Federacji i przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych
uczestniczą w konferencjach i seminariach organizowanych przez instytucje rządowe,
społeczne i gospodarcze.

W 2011r. takich konferencji, w których uczestniczyli nasi przedstawiciele było 9.
 

SZKOLENIA

Przeprowadzono 12 szkoleń.

Przeszkolono 114 : pracowników, działaczy związkowych i przedstawicieli pracodawców
naszych zakładów pracy z zakresu kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych,
przepisów dotyczących społecznej inspekcji pracy, przepisów bhp i dialogu społecznego.


PORADY PRAWNE

Opinie i porady prawne - 60

 
KOMISJE PROBLEMOWE

Mamy przedstawiciela w Komisji Trójstronnej w osobie Przewodniczącego
Federacji – Józefa Woźnego .

Kolega Jerzy Gośliński jest Wiceprzewodniczącym Zespołu ds. przemysłu chemicznego
przy Komisji Trójstronnej.

W ramach Zespołu ds. ds. przemysłu chemicznego Komisji Trójstronnej działają :
A. Podstoliki ds. przemysłu szklarskiego i przemysłu farmaceutycznego ,
B. Zespoły ds.:
1. Z.Ch. „Police” S.A.
2. Grupy Chemicznej Ciech S.A.
3. konsolidacji ZAK S.A. i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Przewodniczący Federacji jest członkiem Prezydium i Rady OPZZ oraz Przewodniczącym
Branży I Przemysł Górniczy, Chemiczny i Energetyczny OPZZ.

Przy Federacji nadal działają Komisje:
1. Komisja Kobiet przy Federacji , która liczy obecnie 26 członkiń (w 2011r. przybyła 1 członkini )
2. Komisja Społecznej Inspekcji Pracy, która liczy 12 członków .


POSIEDZENIA ORGANÓW STATUTOWYCH FEDERACJI

Prezydium Rady Federacji - 6 posiedzeń
Rada Federacji - 4 posiedzenia
Krajowe Sekcje Branżowe - 6 posiedzeń
Okręgi Federacji - 1 posiedzenie
Sprawozdawczo –Wyborcze zebrania ZOZ - 5 posiedzeń
Sprawozdawcze zebrania ZOZ - 4 posiedzenia
Posiedzenia Zarządów ZOZ - 3 posiedzeń


PRZEKRÓJ OSOBOWY RADY I PREZYDIUM – pozostaje bez zmian

Prezydium Rady Federacji - 10 mężczyzn i 4 kobiety
Rada Federacji - 26 mężczyzn i 7 kobiet
 

ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

W 2011r. ubyły nam 3 zakładowe organizacje związkowe ( z Sekcji Szkła (2) oraz Sekcji Stomile(1) ) .
 

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

A. NZOZ Sanatorium „Chemik” Duszniki Zdrój - w 2011r. :

1. przyjęło 770 kuracjuszy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia ,
2. przyjęło 2354 wczasowiczów indywidualnych i w grupach zorganizowanych oraz
na turnusy rehabilitacyjne .

W 2011r. w Sanatorium przeprowadzono kolejne inwestycje podnoszące standard obiektu.

W marcu 2011r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej proces uwłaszczenia NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe CHEMIK na rzecz Federacji - 22.03.2011r. Duszniki Zdrój.

B. MOS Bochnia – z kolonii zdrowotnej skorzystało w 2011r. 110 dzieci w tym 5  z Kazachstanu.

C. Współorganizowaliśmy 4 ogólnopolskie imprezy sportowo-rekreacyjne chemików :

 a/ Spływ Kajakowy Chemików „Kormoran” ,
 b/ Rejs żeglarzy MORCH,
 c/ Zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego Federacji
 d/ Zawody wędkarskie Branży I OPZZ o puchar Przewodniczącego OPZZ .

Opracowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach Biura Federacji .
Katowice, dnia 05.12.2011r.

Zarząd MZZPS

01.12.2011r.

KOMUNIKAT
UZASADNIENIE

1.           Kontekst wniosku

Niniejszy wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy („dyrektywa w sprawie praw jazdy”) powstał w następstwie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym („rozporządzenie w sprawie tachografów”) oraz rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętego przez Komisję w dniu 19 lipca 2011 r[1]. Oba wnioski stanowią pakiet legislacyjny, którego celem jest lepsze egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym oraz ograniczenie oszustw i obciążeń administracyjnych poprzez opracowanie aspektów technicznych i zwiększenie skuteczności tachografów.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami i oceny skutków przeprowadzonej w celu zmiany rozporządzenia w sprawie tachografów uznano, że połączenie karty kierowcy z prawem jazdy przyczyni się do ograniczenia potencjału występowania oszustw oraz – w perspektywie długoterminowej – ograniczenia kosztów (wydanie i zakup jednego dokumentu zamiast dwóch). Wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami i oceny skutków zostały już opublikowane[2].

Prawa jazdy i karty kierowców są wydawane w formacie karty kredytowej i zawierają bardzo podobne informacje (szczegółowe dane dotyczące kierowcy, fotografia itp.) W dyrektywie w sprawie praw jazdy przewidziano już możliwość dodania mikroczipa do znormalizowanego formatu prawa jazdy. Ponadto oba dokumenty mają ograniczony okres ważności wynoszący pięć lat, jako że w dyrektywie w sprawie praw jazdy przewidziano, że od dnia 19 stycznia 2013 r. prawa jazdy kierowców samochodów ciężarowych i autobusów będą ważne przez okres pięciu lat.

Połączenie dokumentów nie wymagałoby zatem zmiany okresu ważności obecnych kart do tachografów, ani tym samym ich trwałości (gdyż w przeciwieństwie do praw jazdy używa się ich na co dzień). Połączenie karty kierowcy z prawem jazdy ułatwiłoby wykrycie podczas kontroli drogowej kierowców używających kart, które nie należą do nich lub używających dwóch kart. Ponadto kierowcy byliby mniej skłonni do pozwalania innym kierowcom na używanie ich praw jazdy w celu oszukania systemu tachografu.

Z oceny skutków wynika, że połączenie karty kierowcy z prawem jazdy umożliwiłoby zmniejszenie obciążenia administracyjnego o około 100 mln EUR rocznie.

3.           Aspekty prawne wniosku

Art. 27 wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 przewiduje, że karty kierowców wydaje się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie tachografów do dnia 18 stycznia 2018 r. Przewiduje on również, iż ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2018 r. karty kierowców zostaną połączone z prawami jazdy i będą wydawane, wznawiane, wymieniane i zastępowane zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/126/WE.

Stopniowy proces zastępowania kart kierowców prawami jazdy wymaga zmiany dyrektywy w sprawie praw jazdy w celu organizacji z prawnego punktu widzenia współistnienia obu funkcji w jednym dokumencie, tj. prawie jazdy z funkcją karty kierowcy.

Karty kierowców podlegają obecnie procedurom homologacji typu uzupełniającym procedury dotyczące praw jazdy. Od dnia 19 stycznia 2018 r. homologacja typu praw jazdy wydawanych kierowcom zawodowym obejmujących funkcje tachografu karty kierowcy będzie musiała spełniać wymogi dotyczące mikroczipa określone zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz wszelkie dodatkowe wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85, takie jak badanie interoperacyjności lub badanie funkcjonalności. Podczas realizacji środków związanych z homologacją typu należy jednakże unikać powielania badań.

Wniosek nie będzie miał wpływu na prawa jazdy kierowców niezawodowych; dotyczy wyłącznie kierowców zawodowych podlegających przepisom dotyczącym czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz stosowania tachografów. Od dnia 19 stycznia 2018 r. wszystkie nowe prawa jazdy lub karty kierowców będą wydawane jako jeden dokument.

4.           WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie wprowadza dodatkowego obciążenia dla budżetu UE.


2011/0327 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[4],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)               Z doświadczeń wynika, że oszustwa i nadużycia związane z prawami jazdy zdarzają się rzadziej niż oszustwa i nadużycia związane ze stosowaniem kart kierowców w urządzeniach rejestrujących zainstalowanych w pojazdach wykorzystywanych do drogowego przewozu rzeczy lub osób zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym[5]. Urządzenia rejestrujące byłyby zatem bardziej wiarygodne, gdyby połączono karty kierowców z prawami jazdy. Połączenie dokumentów przyczyniłoby się również do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla kierowców, którzy nie musieliby już składać wniosków o dwa różne dokumenty ani ich posiadać.

(2)               Prawa jazdy i karty kierowców mają prawie identyczny wzór i pola zawierające dane. Jedyną zasadniczą różnicą jest obowiązek posiadania mikroczipa w kartach kierowców, podczas gdy w przypadku praw jazdy mikroczip jest nieobowiązkowy. Dlatego połączenie obu dokumentów jest łatwe pod względem technicznym.

(3)               Połączenie obu dokumentów nie powinno mieć wpływu na prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń administracyjnych na posiadanie prawa jazdy i karty kierowcy.

(4)               Karty kierowców podlegają obecnie procedurom homologacji typu uzupełniającym procedury dotyczące praw jazdy. Od dnia 19 stycznia 2018 r. homologacja typu mikroczipa stosowanego w prawach jazdy wydawanych kierowcom zawodowym obejmujących funkcje karty kierowcy powinna nie tylko spełniać wymogi rozporządzenia Komisji XXXX/XXXX w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/126/WE w odniesieniu do praw jazdy wykorzystujących nośnik informacji, ale również wszelkie stosowne wymogi określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.

(5)               Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy[6],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/126/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Od dnia 19 stycznia 2018 r. we wszystkich prawach jazdy wydanych zgodnie z art. 7a wprowadza się mikroczip.

Mikroczip spełnia wymogi ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem w szczególności wszelkich środków przyjętych na mocy ust. 2. Zawiera on również wszystkie dane identyfikujące kartę zgodnie z przepisami pkt 5.2 sekcji IV załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85.

W odniesieniu do homologacji typu prawo jazdy wydane zgodnie z art. 7a spełnia wymogi [rozdziału III] załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85. Informacje dotyczące homologacji typu przechowywane są w mikroczipie w części przeznaczonej dla karty kierowcy.”;

2) dodaje się art. 7a, 7b i 7c w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Prawo jazdy obejmujące kartę kierowcy

1.         Od dnia 19 stycznia 2018 r. podczas wydawania, wydawania wtórnika, przedłużania okresu ważności lub wymiany prawa jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy rzeczy i osób w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady[7] państwa członkowskie wydają prawo jazdy posiadające wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające jego stosowanie jako karty kierowcy w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

2.         Prawo jazdy z funkcją karty kierowcy wydaje się w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku przez właściwy organ.

3.         Podczas wydawania prawa jazdy z funkcją karty kierowcy państwa członkowskie umieszczają na prawie jazdy zharmonizowany kod UE określony w załączniku I.

4.         Kierowca nie może równocześnie posiadać karty kierowcy wydanej zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3821/85 i prawa jazdy z funkcją karty kierowcy. Jeżeli kierowcy wydawane jest prawo jazdy z funkcją karty kierowcy, oddaje on organowi wydającemu poprzednie prawo jazdy i poprzednią kartę kierowcy.

5.         Jeżeli państwo członkowskie inne niż wydające państwo członkowskie wycofuje lub zawiesza ważne prawo jazdy z funkcją karty kierowcy, oddaje ono to prawo jazdy organom wydającego państwa członkowskiego, podając powody oddania.

Artykuł 7b

Przedłużanie okresu ważności prawa jazdy obejmującego kartę kierowcy

1.                       Jeżeli kierowca pragnie przedłużyć okres ważności prawa jazdy z funkcją karty kierowcy, składa on wniosek do właściwego organu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania nie później niż 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności.

2.                       W przypadku otrzymania wniosku o przedłużenie okresu ważności prawa jazdy z funkcją karty kierowcy, którego okres ważności zbliża się ku końcowi, właściwy organ dostarcza nowe prawo jazdy przed końcem okresu ważności, pod warunkiem, że wniosek przesłano w terminie określonym w ust. 1.

Artykuł 7c

Skradzione, zagubione lub uszkodzone prawo jazdy z kartą kierowcy

3.                       Państwa członkowskie prowadzą ewidencję wydanych, skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych praw jazdy z kartą kierowcy przez okres odpowiadający co najmniej okresowi ich ważności administracyjnej.

4.                       Kradzież prawa jazdy z funkcją karty kierowcy zgłasza się oficjalnie właściwym organom państwa członkowskiego, w którym nastąpiła kradzież.

5.                       Zagubienie prawa jazdy z funkcją karty kierowcy zgłasza się oficjalnie właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prawo jazdy zostało wydane oraz właściwym organom państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, jeżeli jest to inne państwo członkowskie.

6.                       W przypadku uszkodzenia, nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży prawa jazdy z funkcją karty kierowcy, kierowca składa wniosek o wydanie wtórnika do właściwego organu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania w terminie siedmiu dni kalendarzowych. Organ wydaje wtórnik w terminie pięciu dni roboczych po otrzymaniu szczegółowego wniosku w tym zakresie.”

3) w pkt 3 załącznika I po kodzie 96 dodaje się następujący kod UE:

97. Prawo jazdy z funkcją karty kierowcy do dnia ... [np. 97(01.01.18)]”.

Artykuł 2

1.           Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [2 lata po wejściu w życie] r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 19 stycznia 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.           Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący[1]               COM(2011) 451 wersja ostateczna

[2]               Zob. ocena skutków SEC (2011) 948.

[3]               Dz.U. C[…] z […], s.[…].

[4]               Dz.U. C[…] z […], s.[…].

[5]               Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

[6]               Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18.

[7]               Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.

Zarząd MZZPS

01.12.2011r.

KOMUNIKAT


 

 

 

Projekt Stanowiska RP

 

przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395)

 

 

Dotyczy

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy

 

Data przekazania Polsce dokumentu przez instytucje UE

14 listopada 2011 r.

 

Sygnatura dokumentu

Komisja Europejska

COM(2011) 710

Rada UE

 

Numer międzyinstytucjonalny

2011/0327 (COD)

 

Procedura decyzyjna

zwykła procedura ustawodawcza

 

Tryb głosowania w Radzie UE

 

 

Instytucja wiodąca

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Instytucje współpracujące

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Data przyjęcia przez KSE

29 listopada 2011 r.

 

I.                  Cel projektu aktu prawnego

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy opracowano w związku z planowaną zmianą rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. W projekcie zmiany rozporządzenia przewidziano połączenie karty kierowcy z prawem jazdy od 19 stycznia 2018 r. Tryb wydawania połączonego dokumentu, wznawiania, wymieniania i zastępowania określa projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE.

 

I.                  Stanowisko RP

Polska popiera projekt przedstawiony we wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE parlamentu Europejskiego i rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy.

 

I.                  Uzasadnienie stanowiska RP

W projekcie rozporządzenia zaplanowano zmianę w systemie wydawania kart do tachografów cyfrowych. Od stycznia 2018 r. planuje się połączenie karty kierowcy z prawem jazdy. Zarówno prawo jazdy kierowcy wykonującego transport drogowy jak i karta kierowcy podlegają wymianie co pięć lat. Połączenie tych dwu dokumentów ograniczy biurokrację i koszty w odniesieniu do kierowców oraz poprawi bezpieczeństwo systemu, przede wszystkim poprzez utrudnienie fałszowania nowego dokumentu.

Należy jednak zauważyć, że przyjęcie proponowanego w dyrektywie rozwiązania spowoduje, że w Polsce wydawane będą dwa wzory prawa jazdy – wzór z mikroczipem i wzór bez mikroczipa. Prawo jazdy połączone z kartą kierowcy zawierające mikroczip będzie wydawane kierowcom podlegającym przepisom rozporządzenia WE nr 561/2006, a prawo jazdy bez mikroczipa wszystkim pozostałym kierowcom. Obecnie w Polsce nie ma obowiązku wydawania praw jazdy z mikroczipem.

 

1.      Ocena skutków prawnych

Wprowadzenie planowanych zmian będzie się wiązało z koniecznością nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 15, z póżn. zm.) i aktu wykonawczego do tej ustawy określającego m. in. wzory dokumentów, warunki wydawania i zatrzymywania tych dokumentów, czynności organów i innych jednostek z tym związane. Ponadto konieczna będzie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494, z późn. zm.) i aktu wykonawczego do tej ustawy określającego wzory wniosków o wydanie kart do tachografów.

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami będą dotyczyć przepisów określających wydawanie prawa jazdy, natomiast w ustawie o systemie tachografów cyfrowych przepisów dotyczących wydawania kart do tachografów cyfrowych i zadań podmiotu wydającego karty.

Zgodnie z art. 2 projektu dyrektywy państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej 2 lata po wejściu w życie dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy. Dyrektywę stosuje się od 19 stycznia 2018 r.

 

1.      Ocena skutków społecznych

Połączenie karty kierowcy z prawem jazdy powinno przynieść pozytywne skutki społeczne związane ze zmniejszeniem liczby manipulacji przy karcie kierowcy i poprawą przestrzegania przepisów socjalnych. Kierowcy posiadający prawo jazdy połączone z kartą kierowcy mieliby mniejszą skłonność do udostępniania innym kierowcom tego dokumentu w celu fałszowania danych o czasie prowadzenia pojazdu, okresach przerw i odpoczynku.

 

1.      Ocena skutków gospodarczych

Planowane działania określone w projekcie dyrektywy powinny przynieść pozytywne skutki gospodarcze. Połączenie prawa jazdy z kartą kierowcy skróci czas oczekiwania na wydanie wspólnego dokumentu oraz powinno obniżyć jego koszty.

 

1.      Ocena skutków finansowych

Połączenie karty kierowcy z prawem jazdy spowoduje, że wnioski o wydanie połączonego dokumentu będą składane w wydziałach komunikacji właściwych starostw. Obecnie wnioski o wydanie prawa jazdy są składane w starostwach, a wnioski o wydanie karty kierowcy są przesyłane pocztą lub drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przyjęcie planowanych przepisów i ich wdrożenie do polskiego prawa wpłynie na wydatki starostw w związku z potrzebą zmiany oprogramowania komputerowego do przyjmowania wniosków .

 

I.                  Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości

 

Projekt dyrektywy jest zgodny z zasadą pomocniczości. Przepisy dotyczące wydawania praw jazdy zostały uregulowane na poziomie UE w dyrektywie 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 r. s. 18 oraz Dz. Urz. L 223 z 26.8.2009 r., s. 31). Zasady wydawania praw jazdy stanowią element wspólnej polityki transportowej umożliwiający swobodny przepływ osób. Ustalenie jednolitego wzoru prawa jazdy wzajemnie uznawanego przez wszystkie państwa członkowskie odgrywa w tej sprawie istotna rolę. 

 

I.                  Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska

 

Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

tel. 22 6301820

 

 

Zarząd MZZPS