0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

26.11.2012r.

KOMUNIKAT

SN: pracodawca musi konsultować zwolnienia ze
związkami


Pracodawca musi konsultować ze związkami zawodowymi zamiar zwolnienia pracownika,
nawet jeśli związek nie udzielił mu informacji o osobach korzystających z ochrony
związkowej lub reprezentowanych przez ten związek - wynika ze środowej uchwały Sądu
Najwyższego.

Uchwała jest odpowiedzią na wątpliwości pierwszego prezesa SN dotyczące przepisów
ustawy o związkach zawodowych. Ustawa każe pracodawcy zwrócić się do związku o
informację o pracownikach, których ten reprezentuje. Związek powinien przekazać taką
informację, ponieważ nieudzielenie jej w ciągu pięciu dni zwalnia pracodawcę z obowiązku
współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych
pracowników.

Pracodawcy, wykorzystując ten przepis, żądali od związkowców pełnych list pracowników,
którzy podlegają ochronie lub których interesy reprezentuje dany związek zawodowy. Często
przy tym nie uzasadniali tych żądań. Związki odmawiały podawania pracodawcy danych
osobowych pracowników, powołując się na ochronę związkową i ochronę danych
osobowych.
Sądy orzekały w tych sprawach różnie, nawet Sąd Najwyższy prezentował rozbieżne poglądy.
Najpierw uznał, że "uzasadnione ochroną danych osobowych nieudzielenie przez zakładową
organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających
z jej obrony nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o
zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę" (uchwała z 24 stycznia 2012 r.,
sygn. III PZP 7/11). Później jednak stwierdził, że nieudzielenie takich informacji z
powołaniem się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych zwalnia pracodawcę z
obowiązku współdziałania z organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku
pracy (wyrok z 14 czerwca 2012 r., sygn. I PK 231/11).
Wobec takich rozbieżności pierwszy prezes SN zwrócił się do Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych o zajęcie stanowiska.
W uchwale podjętej 21 listopada 2012 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. III PZP 6/12) Sąd
Najwyższy orzekł, że "nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o
wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez
rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w
indywidualnych sprawach ze stosunku pracy".
W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że przepisy ustawy o związkach zawodowych należy
interpretować z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Wyjaśnił, że
przetwarzanie tych danych jest dozwolone, gdy jest niezbędne do realizacji uprawnień i
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a ich administrator ma obowiązek dochować
wszelkich starań, aby dane zbierane były tylko w określonym przepisami celu i zakresie.
"Celem jest tutaj uzyskanie informacji tylko o tych pracownikach, co do których pracodawca
ma zamiar podjąć określone działania, np. wypowiedzenie umowy o pracę" - powiedział
sędzia Walerian Sanetra. Oznacza to - dodał - że pracodawca nie może żądać informacji o
wszystkich pracownikach reprezentowanych przez dany związek zawodowy. Związek może
zaś odmówić ich udzielenia i nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla
pracowników, np. w postaci odmowy współpracy pracodawcy ze związkami przy
rozwiązywaniu umów o pracę - wyjaśnił SN.

Zarząd MZZPS

21.11.2012r.

KOMUNIKAT

(kliknij aby powiększyć)

Zarząd MZZPS

20.11.2012r.

KOMUNIKAT

(kliknij aby powiększyć)

Zarząd MZZPS

20.11.2012r.

Komunikat w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2013r. w Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

W dniu 12 listopada podpisane zostało porozumienia pomiędzy Zarządami Spółek a Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółkach w roku 2013.

Strony Porozumienie uzgodniły, co następuje:

 

1.      Z dniem 01.01.2013 nastąpi podwyżka płac zasadniczych. Porozumienie w sprawie podwyżki obejmuje wszystkich pracowników Spółek zatrudnionych na 01.01.2013 z wyłączeniem pracowników:

 

·        Posiadających płacę zasadniczą powyżej 5000 zł brutto.

·        Kadry Dyrektorskiej (Dyrektorzy, Główny Księgowy),

·        Pracowników którzy otrzymali / ją  podwyżki indywidualne w IV kw. 2012r.,

·        Pracowników objętych indywidualnymi systemami premiowymi,

·        Nowozatrudnionych w IV kw. 2012r.

·        Pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, w trybie art. 52, 53 KP., lub z którymi Pracodawca podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

·        Pracowników na przerwie tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

 

Wynagrodzenia zasadnicze podwyższone zostają o stałą kwotę wg. poniższej tabeli:

Brutto PLN

Przedziały Płac Zasadniczych

Podwyżka

do 3000

60

3001 do 5000

402.      Z dniem 01.01.2013 podwyższone zostają dodatki zmianowe:

Brutto PLN

Systemy czasu pracy gdzie obowiązują dodatki zmianoweWysokość dodatków zmianowych

Podwyżka

Nowe

DZ

system dwuzmianowy, dwubrygadowy (bez sobót i niedziel)120

20

140

system trzyzmianowy bez sobót, niedziel i świąt oraz system dwuzmianowy, trzybrygadowy205

40

245

system trzyzmianowy, czterobrygadowy.

równoważny system czasu pracy250

50

300

 

W związku z powyższym zmianie ulega  wysokość dodatków zmianowych zawarta w Regulaminach Wynagradzania obowiązujących w Spółkach.

 

3.      Szczegółowe zasady dotyczące podwyżki płac zasadniczych oraz podwyższenia dodatków zmianowych:

 

o       Pracownicy o płacy zasadniczej do 3000 zł otrzymają dodatki zmianowe w nowej wysokości oraz podwyżkę płacy zasadniczej.

o       Pracownicy o płacy zasadniczej w przedziale od 3001 do 5000 zł otrzymają;

·        nowe dodatki zmianowe bez podwyżki płacy zasadniczej – dotyczy pracowników zmianowych,

·        podwyżkę płacy zasadniczej – dotyczy pracowników jednozmianowych.

 

4.      Dodatkowo Pracodawcy zobowiązali się do wypłacenia nagrody pieniężnej w kwocie 800 zł brutto na uprawnionego pracownika, płatnej w dwóch terminach.

·                   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 500 zł na pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2012. Termin wypłaty – do 10 grudnia 2012r.

·                   Z okazji Wielkanocy – 300 zł na pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 01.03.2013. Termin wypłaty – do 10 marca 2013r.

5.       Nagroda pieniężna przysługuje wszystkim pracownikom z wyłączeniem:

·        Kadry Dyrektorskiej tj. stanowiska Dyrektor, Główny Księgowy,

·        Pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron, w trybie art. 52, 53 KP., lub z którymi Pracodawca podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę.

·        Pracowników na przerwie tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

6.      W roku 2013 zostaje utrzymana dotychczasowa nagroda kwartalna w wysokości 5% uzależniona od EBIT.
Nagroda będzie funkcjonowała według dotychczasowych zasad.
Pracodawcy oraz Organizacje Związkowe uzgodniły, że w IV kw. 2013r. podejmą rozmowy w sprawie możliwości wzrostu wynagrodzeń w roku 2014. Prowadzone rozmowy dotyczyć będą między innymi możliwości wprowadzenia nagród jubileuszowych oraz możliwości wprowadzenia premii regulaminowej. 

 


Zarząd MZZPS

07.11.2012r.

KOMUNIKAT

Zarząd M. Z. Z. P. Synthos S.A. i Spółek informuje, że organizuje wycieczkę do
Wieliczki w dniu 01-12-2012r. /sobota/. Więcej szczegółów w sekretariacie Związku pokój
207 wysoka część biurowca, lub telefonicznie pod numerem 33/847-21-62

Zarząd MZZPS

05.11.2012r.

KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym tj. 5 listopada odbył się II etap negocjacji płacowych. Następne spotkanie
zaplanowano na 12.11. br.

Zarząd MZZPS

05.11.2012r.

KOMUNIKAT

W dniu 31 października br. rozpoczęły się negocjacje płacowe. Ciąg dalszy odbędzie się 5 listopada br. ( tj. w poniedziałek ).

Zarząd MZZPS