0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

25.03.2013r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

15.03.2013r.

KOMUNIKAT

a2.1.1. PL.2012

 

Spółka PL.2012 Sp. z o.o. została powołana w dniu 19 października 2007 r. przez Ministra Sportu i Turystyki na mocy artykułu 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. z 2007r.,
Nr 173, poz. 1219)o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Do jej zadań należy prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć EURO 2012 realizowanych przez stronę publiczną. Spółka odpowiedzialna była również za kontakty z UEFA, stanowiąc kanał informacyjny dla podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do EURO 2012.

Spółka PL.2012 realizowała swoje działania w oparciu o tzw Mapę Drogową  - „Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 na okres 2008 – 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.) spółka PL.2012 została utworzona w celu koordynacji i kontroli przygotowań do Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012. Jednakże:

1. Możliwości ingerencji spółki w koordynowany i kontrolowany obszar są bardzo ograniczone z uwagi na fakt, iż organizatorem Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012 jest UEFA (właściciel turnieju), dla której partnerem są miasta gospodarze przygotowujące infrastrukturę niezbędną do organizacji mistrzostw.

2. Samorządy, miasta gospodarze przygotowują niezbędną infrastrukturę samodzielnie, tj. na własną odpowiedzialność i z zaangażowaniem środków pochodzących z budżetów tychże samorządów; nie ma zatem możliwości, aby np. inwestycja stadionowa w mieście gospodarzu była w jakikolwiek sposób prowadzona czy też nadzorowana centralnie przez spółkę Skarbu Państwa - wynika to wprost z konstytucyjnej zasady podmiotowości i samodzielności samorządu terytorialnego.

3. Współpraca pomiędzy spółką PL.2012 a samorządami miast gospodarzy lub innymi podmiotami realizującymi przedsięwzięcia Euro 2012 może oprzeć się jedynie na niewładczych działaniach opartych o chęć współpracy i dobrą wolę stron.

4. Rola PL.2012 w projekcie UEFA Euro 2012 może być jedynie doradczo-organizacyjna z podkreśleniem faktu, iż PL.2012 nie ma żadnych narzędzi umożliwiających niejako wymuszenie na miastach gospodarzach lub innych podmiotach realizujących przedsięwzięcia Euro 2012 prowadzenia projektów związanych z organizacją mistrzostw Europy w określony przez nią sposób.

 

5. Od momentu powstania spółki PL.2012 jej rola ogranicza się do zbierania informacji z miast gospodarzy lub od innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia Euro 2012 i przesyłania zbiorczego dokumentu do UEFA. Podkreślić przy tym należy, iż spółka nie ma prawa ingerencji w treść przekazywanych przez podmioty raportów.

6. Spółka PL.2012 stworzyła pewnego rodzaju forum i warunki do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami miast gospodarzy a uznanymi ekspertami w danych obszarach

7. Z całą jednakże pewnością PL.2012 nie prowadzi żadnych projektów inwestycyjnych niezbędnych z punktu widzenia Euro 2012. Na podstawie informacji uzyskanych z miast gospodarzy i od innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia Euro 2012 tworzy harmonogramy, ale nie swoich inwestycji, nie mając na nie żadnego wpływu i w żaden sposób nie mogąc zapobiec jakimkolwiek opóźnieniom w zakresie ich realizacji

8. A zatem rola spółki w projektach inwestycyjnych nie wykracza poza charakter informacyjno-organizacyjny i doradczy dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia Euro 2012.

9. Cała wiedza merytoryczna dotycząca projektów budowlanych, a także cała odpowiedzialność za przygotowanie wszelkich raportów dotyczących stadionów, transportu publicznego, stworzenia warunków dla inwestorów hotelowych oraz za miejskie inwestycje drogowe spoczywa na miastach gospodarzach i spółkach celowych powołanych przez prezydentów miast i to te jednostki przygotowują raporty oraz wszelkie wymagane przez UEFA koncepcje obsługi mistrzostw.

 

W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych było 235 podmiotów w całym kraju.

W „Harmonogramie przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z organizacją UEFA EURO 2012” (Masterplan PL.2012) ujęto inwestycje i przedsięwzięcia niezbędne dla przeprowadzenia w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

 

W związku z organizacją w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 podjęto realizację 83 inwestycji kluczowych i ważnych dla sprawnej organizacji turnieju. Do przedsięwzięć kluczowych zaliczają się inwestycje stadionowe i lotniskowe, jak również działania związane z rozbudową wybranych elementów lokalnych połączeń komunikacyjnych w miastach – gospodarzach UEFA EURO 2012 oraz połączeń krajowych między nimi. Przedsięwzięcia określone jako ważne to te, które były istotne z punktu widzenia jakości organizacji turnieju.       

Całkowicie poza zakresem działań spółki pozostały kwestie dotyczące organizacji sportowej turnieju w tym m.in. obsługa i zakwaterowanie reprezentacji narodowych, organizacja meczów turniejowych.

Funkcję prezesa spółki pełni Marcin Herra.

 

ZESPÓŁ SLD ds. EURO ocenił bardzo negatywnie spółkę….

  PL.2012

Zdecydowanie negatywnie Zespół ds. monitorowania EURO 2012 ocenił pracę spółki PL.2012 odpowiedzialnej za koordynowanie i kontrolę przygotowań w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Zastrzeżenia Zespołu SLD dotyczą m.in. nienależytego wywiązywania się przez spółkę
z powierzonych jej ustawowo zadań. Zdecydowane uwagi zgłaszamy co do skuteczności przeprowadzanych przez PL.2012 kontroli przedsięwzięć realizowanych w związku
z organizacją turnieju. Przykładem mogą być opóźnienia w inwestycjach stadionowych oraz drogowych, o których spółka nie sygnalizowała w terminie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi z dnia 8 czerwca 2012 r. na pismo posła na Sejm RP Tomasza Garbowskiego w sprawie działań kontrolnych spółki poinformowała wprost, że żadne kontrole ze strony PL.2012 nie były przeprowadzane. Niewłaściwą współpracę PL.2012 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zauważyła już w 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli, która zamieściła taką uwagę w swoim raporcie z przygotowań do UEFA EURO 2012 z czerwca 2010 r. NIK wskazała też wówczas na kuriozalny fakt rozbieżności między katalogiem zadań ujętych w priorytetach inwestycyjnych do 2012 r. a Master Planem Spółki PL.2012. Analogiczna sytuacja dotyczyła według raportu NIK także współpracy ze spółkami Grupy PKP.  

Zdumiewające jest, że terminy kontroli inwestycji stadionowych przeprowadzanych przez PL.2012, po których nie informowano o jakichkolwiek trudnościach czy opóźnieniach, niemal pokrywały się w czasie z medialnymi doniesieniami o problemach z realizacją inwestycji.
Pod koniec grudnia 2010 r. czyli miesiąc po kontroli budowy Stadionu Miejskiego
we Wrocławiu przeprowadzonej przez PL.2012 (29.11.2010), opinia publiczna została zaskoczona informacją o znacznych opóźnianiach w realizacji inwestycji i zerwaniu umowy
z wykonawcami stadionu. Podobnie, po przeprowadzonej 26 kwietnia 2011 r. kontroli budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, pod koniec maja 2011 r. ujawnił się problem
w postaci poważnej wady konstrukcyjnej schodów kaskadowych prowadzących na trybuny stadionu i konieczności przesunięcia czerwcowego terminu oddania stadionu.

Niewdrożenie działań w zakresie minimalizacji ryzyk opóźnień inwestycyjnych i brak koordynacji działań w krytycznych sytuacjach związanych z opóźnieniami inwestycyjnymi dyskwalifikują spółkę w świetle powierzonych jej zadań ustawowych.

Zespół SLD nie jest w swoim stanowisku dotyczącym PL.2012 odosobniony, gdyż uwagi
i zastrzeżenia do przeprowadzanych przez spółkę kontroli formułowała też Najwyższa Izba Kontroli, podkreślając w Informacji NIK o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
z czerwca 2010 r. fakt niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez spółkę części powierzonych jej zadań, a w analogicznym raporcie z maja 2011 r. zaniedbania w stosunku do częstotliwości kontroli przedsięwzięć kluczowych.

Zespół SLD negatywnie ocenia również fakt zlecania przez PL.2012 prac podmiotom zewnętrznym na zadania zbieżne z zakresem obowiązków etatowych pracowników spółki bądź zadania, które nie zostały spółce powierzone. Przykładem niech będzie fakt przygotowania przez PL.2012 listy centrów pobytowych i organizacja warsztatów dla kadry menadżerskiej w hotelach, mimo że projektem centrów i baz treningowych zajmowała się na zlecenie UEFA spółka EURO 2012 Polska. Razi więc w tym przypadku niegospodarność spółki w wydawaniu publicznych pieniędzy.

Zespół SLD negatywnie ocenia również nieefektywną strukturę zatrudnienia w spółce PL.2012 i fakt, że mimo ograniczania w miarę upływu czasu do rozpoczęcia turnieju obszaru zadań realizowanych przez spółkę, nie podjęto działań w kierunku zmniejszenia liczby osób
w niej zatrudnionych.

Wyrażając zastrzeżenia do działalności kontrolnej spółki i przyjmując tym samym, że jej praca opierała się na głównie na sporządzaniu raportów dla UEFA (które i tak bazowały na opracowaniach przygotowywanych przez miasta – gospodarzy turnieju i podmioty zaangażowane w przygotowania EURO 2012) i realizacji tzw miękkich programów, Zespół SLD podtrzymuje wielokrotnie zgłaszane na przestrzeni ostatnich lat przez posłów Sojuszu stanowisko, że koszty działalności PL.2012 są zbyt wysokie w stosunku do zadań, które spółka realizuje. 

 

 

Według informacji przedstawionej przez Minister Sportu i Turystyki w odpowiedzi z dnia
20 sierpnia 2012 r. na interpelację poselską w sprawie działań Ministerstwa w związku
z organizacją UEFA EURO 2012, na działalność PL.2012 wydano z budżetu państwa kwotę ponad 84 mln zł, co w rozbiciu na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

2008 r. – 10 999 326 zł.

2009 r. – 23 859 794 zł.

2010 r. – 17 996 386 zł.

2011 r. – 15 680 308 zł.

2012 r. – 15 556 619 zł.

Należy w tym miejscu przypomnieć również fakt, że to dzięki interwencjom posłów SLD doszło do ujawnienia w lipcu 2009 r. bulwersujących informacji dotyczących wysokości premii członków zarządu spółki PL.2012 za rok 2008 w kwocie 110 846,00 zł netto dla każdego z nich. Posłowie Klubu Lewicy złożyli wówczas poprawkę do nowelizacji specustawy EURO 2012 zakładającą objęcie członków zarządu spółki ustawą kominową ograniczająca zarobki w spółkach Skarbu Państwa. Poprawkę poparło wówczas 203 posłów, przeciw zagłosowało 221, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

 

TAKA KWOTA BYŁA ZAPISANA W BUDŻECIE PAŃSTWA NA 2013 rok w Ministerstwie Sportu więc wypłacili 100% ( czyli wszystko )

o   koszty dodatkowego wynagrodzenia (premie) z kontraktów dla członków zarządu spółki PL.2012 sp. z o.o. – 2.750 tys. zł,

I tak PAN Marcin HERRA ( prezes ) otrzymał za pracę w latach 2008-2012 ( netto ) 1 318 097

+ NAGRODA 1 330 436 .

I tak PAN Andrzej BOGUCKI ( wiceprezes ) otrzymał za pracę w latach 2008-2012 ( netto ) 1 290 164  + NAGRODA 1 307 713

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE TYLKO POLITYCZNA ALE I MERYTORYCZNA SPOCZYWA NA MINISTER SPORTU I TURSYTYKI za te NAGRODY I ZA NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI PL.2012 ( zgodnie z delegacją art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 roku  o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ) 

Zarząd MZZPS

08.03.2013r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

07.03.2013r.

KOMUNIKAT
Z okazji zbliżającego się Waszego Święta, Drogie Panie, życzę Wam wszystkim, a szczególnie członkiniom naszego Związku, dużo uśmiechu, radości, żadnych trosk.

Przewodniczący Związku
Bogdan Połącarz

06.03.2013r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w SYNTHOS S.A. informują , że w miesiącu lutym 2013 r rozpoczęły się rozmowy na temat zmian zasad przyznawania przez Zarząd Firmy nagrody kwartalnej w 2013 r . Podstawą do rozpoczęcia rozmów są dobre prognozy dla naszej Firmy. Rozmowy prowadzone są w Polsce i w Czechach.

Zarząd MZZPS