0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

16.07.2015r.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat działania związków zawodowych.

Według GUS w 2014 roku do organizacji związkowych należało 1,6 mln osób, czyli 11% spośród wszystkich pracujących, 17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19% pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób.

Można też dostrzec wyraźne zróżnicowanie w poziomie uzwiązkowienia w zależności od branży. Najwyższy poziom uzwiązkowienia jest w branży górnictwa i wydobywania – 72%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 31%, w edukacji – 24%, w transporcie i gospodarce magazynowej – 24%, w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 21%. Z drugiej strony w branżach, gdzie dominują umowy cywilno-prawne, jak w budownictwie czy handlu, poziom uzwiązkowienia nie przekracza 5%.

Ponadto z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku pracowników zatrudniało jedynie 2% związków zawodowych. Koszty działalności 64% organizacji związkowych nie przekraczały 5 tys. zł rocznie. Tylko w 1% organizacji związkowych koszty funkcjonowania przekraczały 500 tys. zł. Działalność gospodarczą w 2014 roku prowadziło zaś jedynie 0,6% organizacji związkowych. Ponad 99% związków zawodowych utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich.

GUS podaje też, że w zaledwie w 27% zakładów spośród tych, w których działają związki zawodowe, istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa, a tylko w 1% zakładów funkcjonuje co najmniej 5 takich organizacji. W ponad 70% przedsiębiorstw funkcjonowała tylko jedna organizacja związkowa.

Wreszcie GUS podaje, że dwie główne formy statutowej działalności związków zawodowych to „reprezentowanie i obrona praw członków jednostki lub grup innych ludzi” – 98% organizacji związkowych.

Raport NIK obalają więc antyzwiązkowe stereotypy rozpowszechniane przez część polityków i dziennikarzy.

Po pierwsze dotychczasowe raporty dotyczące działalności związków zawodowych przedstawiane przez liberalnych polityków i antyzwiązkowe media, były nieprawdziwe i opierały się na manipulacjach.

Po drugie, poziom uzwiązkowienia w Polsce nie odbiega od średniej wysoko rozwiniętych krajów należących do OECD. Natomiast w dużej części przedsiębiorstw założenie związku zawodowego jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Tam, gdzie związki zawodowe mogą swobodnie działać, stopień uzwiązkowienia często przekracza 50%. Ponadto, jak informuje GUS, „związki zawodowe są drugą co do liczebności zbiorowością sektora non-profit”. Stanowimy więc jeden z głównych filarów społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Po trzecie, wbrew przekazowi antyzwiązkowych mediów, związki zawodowe nie prowadzą działalności gospodarczej, a bardzo nikły ich ułamek ma pracowników etatowych.

Po czwarte, związki zawodowe wcale nie są rozdrobnione, a w zdecydowanej większości zakładów funkcjonuje jedna organizacja związkowa.

Wreszcie po piąte, związki zawodowe wcale nie są skupione na dbaniu o wąsko pojmowany interes własny, a ich główną formą działalności jest nieodpłatna walka o prawa pracownicze całej załogi.

W związku z powyższymi danymi OPZZ oczekuje sprostowań od antyzwiązkowych polityków i dziennikarzy, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje na temat organizacji związkowych.

Piotr Szumlewicz
biuro prasowe OPZZ

02.07.2015r.

Apel
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 1 lipca 2015 roku

Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca br. wydał wyrok otwierający drogę do zrzeszania się w związkach zawodowych wykonujących pracę zarobkową, w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Wyrok zaczął obowiązywać w momencie opublikowania w dzienniku ustaw. Niezależnie od działań podjętych przez ustawodawcę wydany wyrok ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Określa w sposób wiążący zakres podmiotowy zrzeszania się w związkach zawodowych. Wolność ta, w zdaniem Trybunału przysługuje każdemu pracownikowi w rozumieniu konstytucyjnym.

            W praktyce oznacza to,że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i zrzeszaćsięw nich na zasadach przewidzianych w statutach,w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:

·           prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,

·           prawo prowadzenia sporu zbiorowego,

·           zakaz dyskryminacji,

·           reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.

Jest to również pierwszy krok do tego, aby chociaż częściowo wyrównywać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

Dla właściwej realizacji tego zadania niezbędne jest podjęcie szeregu działań przez organizacje członkowskie OPZZ oraz struktury terytorialne.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się z apelem o:

·           przegląd statutów pod kątem możliwości zrzeszania się tej grupy zatrudnionych,

·           rozpoczęcie działań informacyjnych, w tym, organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez rady wojewódzkie OPZZ, zainteresowanie mediów, plakaty,

·           tworzenie warunków organizacyjnych do wstępowania nowych grup członków.

            Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do kierownictwa OPZZ o przeanalizowanie innych niezbędnych zmian prawnych będących następstwem rozszerzonej definicji pracownika w rozumieniu konstytucyjnym, na którą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych oraz samozatrudnionych o organizowanie się w związki zawodowe w celu obrony swoich interesów i zwracanie się do branżowych związków zawodowych i struktur terytorialnych OPZZ po informacje i wsparcie

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

02.07.2015

Uchwała Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dialogu społecznego w Polsce

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pozytywnie ocenia przyjęcie przez Sejm RPustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w wersji uzgodnionej przez partnerów.

Po zakończeniu procesu legislacyjnego Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowychdeklaruje powrót OPZZ do wszystkich wynikających z w/w ustawy form instytucjonalnego dialogu.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do organizacji członkowskich i wojewódzkich struktur terytorialnych o podjęcie działań zmierzających do wznowienie dialogu społecznego na wszystkich jego szczeblach.

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych