0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

21.03.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

17.03.2016r.

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do procedowania w Sejmie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych autorstwa partii „Nowoczesna” (ograniczającej uprawnienia związków zawodowych) oraz wcześniej przekazywanych informacji na temat stanowiska poszczególnych partii w tej sprawie w trakcie debaty informuję, że ostatecznie w głosowaniu za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu głosowały: PiS, Kukiz 15, PSL. Za dalszymi pracami były Nowoczesna oraz PO. Szczegółowe wyniki głosowa nia w załączonym poniżej linku. W związku z wcześniej przekazywanymi informacja dotyczącymi stanowiska PSL w trakcie debaty (gotowość do dalszych prac nad ustawą) ostatecznie w głosowaniu posłowie PSL opowiedzieli się za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=12&nrglosowania=5

Zarząd MZZPS

17.03.2016r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

17.03.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

17.03.2016r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że 9 marca br. Rada OPZZ zaakceptowała wspólne stanowisko trzech reprezentatywnych central związkowych w sprawie poparcia prezydenckiego projektu ustawy, przywracającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Centrale zwróciły się o uzupełnienie tego projektu o możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy: 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn. Treść stanowiska (pobierz PDF)

Rada OPZZ zaaprobowała wystąpienie do Prezydenta RP. z prośbą o spotkanie celem omówienia zagadnień związanych z proponowanymi zmianami w ustawie emerytalnej. Treść listu(Pobierz PDF)

Zarząd MZZPS

10.03.2016r.

KOMUNIKAT

W załączeniu skany dokumentów.

ZOBACZ WIĘCEJ


Zarząd MZZPS

09.03.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

07.03.2016r.

KOMUNIKAT

Przesyłamy w załączeniu materiały do wykorzystania dotyczące wchodzącego w życie 1 kwietnia 2016 roku Programu „Rodzina 500 +”.

Pismo Przewodnie
Ustawa 500 + 17.02.2016r.
Info. nt. 500+po Prez. luty 2016r.
Informacja na temat 500+ 3.03.2016r.
Informator 500+ cz. 1 luty 2016r.
Informator 500+ cz. 2 luty 2016r.
Rozp. ws. trybu post. ws. śwaidcz. wych. 17.02.2016r.
Rozp. ws. sprawozd. rzecz. finans. 500+ 17.02.2016r.

Zarząd MZZPS

07.03.2016r.

KOMUNIKATW załączeniu Odp. PIP do wniosków Rady OPZZ z grudnia 2016r.

Zarząd MZZPS

07.03.2016r.

Artykuł dotyczący ustawy +500

W lutym 2016 roku została uchwalona tak zwana ustawa "500 plus" o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Ustawa wprowadza tak zwane "świadczenie wychowawcze". Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

UWAGA: Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ustawa wprowadza szczegółowe zasady ustalania dochodu rodziny oraz regulacje dotyczące różnych sytuacji mogących mieć wpływ na wysokość świadczenia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
Wniosek powinien zawierać dane dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;
2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

www.kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl

tel.. 781 729 460

Gliwice, ul. Chodkiewicza 31

Zarząd MZZPS

01.03.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS