0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.11.2009r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

30.11.2009r.

KOMUNIKAT

Protokół nr 5
z rokowań w sprawie


Sporu Zbiorowego w Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o. z dnia 30.09.2009

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Pracodawców:
Bolesław Dec – Radca Prawny
Tomasz Cisowski - Kierownik Działu Administrowania Kadrami

Ze strony Związków Zawodowych:
Bogdan Połącarz – Przewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek
Jerzy Śliwiński – Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek
Marek Pikuła – Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek
Anna Dudek – Wiceprzewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek
Leszek Myśliwiecki - Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek
Krzysztof Szczerbowski - Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek
Janusz Klimczak - Przewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek
Antoni Wąsik - Wiceprzewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek

1. Na początku spotkania związki wystąpiły z prośbą o zagwarantowanie przez Zarządy wypłaty nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

2. W odpowiedzi przedstawiciele pracodawców powtórzyli informację przekazaną na poprzednim spotkaniu, iż ewentualna wypłata nagrody będzie miała miejsce pod warunkiem uzyskania dobrych wyników finansowych przez spółki w III i IV kw. 2009r.

3. Po krótkiej przerwie związki przedstawiły swoje stanowisko w sprawie wysokości nagrody specjalnej zaproponowanej przez Zarządy Spółek. Związki uznały kwotę 320 tys zł. za zbyt małą i wystąpiły o wypłatę nagrody w wysokości 500 tys. zł.

4. Po kolejnej przerwie przedstawiciele pracodawców przekazali związkom, że maksymalna kwota nagrody specjalnej to 400 tys. zł.

5. Równocześnie przedstawiciele pracodawców poinformowali związki, że w celu zakończenie sporu niezbędne jest jednoczesne podpisanie końcowego porozumienia, podjęcie uchwał przez Zarządy Spółek o przyznaniu nagrody specjalnej oraz złożenie przez związki oświadczenia, że nie będą w przyszłości podnoszone roszczenia z tytułu systemu premiowania obowiązującego do dnia podpisania porozumienia. Na zakończeniu uczestnicy spotkania postanowili, że rozmowy będą kontynuowane w dniu 01.10.2009r. o godz. 9.00

Zarząd MZZPS

19.11.2009r.

KOMUNIKAT

Oświęcim, dn. 18 listopada 2009r.

Pan Dariusz Krawczyk
Prezes Zarządu
Synthos Dwory Sp. z o.o.
Synthos SA


W odpowiedzi na przedstawione przez Państwa propozycje dotyczące zasad wypłacania nagród uznaniowych w pierwszej kolejności zmuszeni jesteśmy wskazać, że celem podjętych rozmów jest ze strony organizacji związkowych ustalenie zasad wypłaty premii, która będzie mieć charakter roszczeniowy. Stąd też zasady jej wypłaty muszą być jasne, konkretne i czytelne.

Przedłożone nam propozycje niestety nie różnią się w istotny sposób od zasad wypłaty nagród obowiązujących w Firmie Chemicznej Dwory SA, które zresztą, a dokładnie ich interpretacja przez pracodawcę, stanowiły podstawę wszczęcia, niedawno zakończonego, sporu zbiorowego. W konsekwencji świadczenie, które jest aktualnie przedmiotem naszych rozmów powinno zostać określone jako premia pieniężna, a zapis, iż wypłata w ramach Funduszu ma charakter uznaniowy musi zostać usunięty.

W pierwszej kolejności prosimy o podanie, jakie były przesłanki do ustalenia wskaźnika EBIT na poziomie 85 %. Ponadto w ocenie organizacji związkowych uzależnianie wypłaty premii od realizacji produkcji w Spółce nie będzie stanowiło obiektywnego kryterium, a sprawą, która powinna stać się przedmiotem dalszych rozmów jest to, czy dla pracowników Spółek w Oświęcimiu korzystne będzie uwzględnianie w ramach wskaźnika EBIT całej Grupy Kapitałowej z uwagi na funkcjonowanie Spółki Synthos Kralupy na innym rynku i w nieco innych warunkach gospodarczych.

W ocenie organizacji związkowych wypłata premii powinna być uzależniona od osiągnięcia przez Spółki zysku, niezależnie od planów.

Nie zgadzamy się, aby wysokość Funduszu ustalana była na dany rok i to w przedziale od 0% do 5%. Wysokość Funduszu powinna być ustalana na dany kwartał co najmniej od 5%. Otwartą kwestią pozostaje również możliwość progresywnego wzrostu wysokości Funduszu po osiągnięciu ustalonych progów wskaźnika EBIT, oczywiście przy ewentualnym przyjęciu tego sposobu ustalania wysokości premii. Należy również rozważyć możliwość wypłacenia tzw. „bonusu” powiązanego z zyskiem rocznym.

Nie zgadzamy się także na powielanie byłych zapisów, iż podziału funduszu premii dokonuje bezpośredni przełożony pracownika w sposób uznaniowy, biorąc pod uwagę bieżącą ocenę wyników pracy, ale bez podania kryteriów, które będą uwzględniane przy tej ocenie.

Proponujemy, aby premia była wypłacana proporcjonalnie do wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany. Ewentualnie wypłata premii mogłaby być uzależniona od frekwencji pracownika oraz nie otrzymania kary porządkowej. Poza tym kryteriami oceny pracownika mogłyby być:
- wyniki pracownika w zakresie powierzonej mu pracy, a przede wszystkim jakość i ilość wykonanej pracy;
- prawidłowe i efektywne wykorzystywanie czasu pracy;
- wykazywanie inicjatywy i kreatywności w pracy, podnoszących jej wydajność;
- przestrzeganie przez pracownika dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- punktualne rozpoczynanie pracy;
- sumienne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.

Należy podkreślić, że ocena powinna dotyczyć pracy konkretnego pracownika, zaś podział środków powinien odbywać się nie na piony organizacyjne, ale na najmniejsze komórki organizacyjne.

Z przedstawionych wyżej względów proponujemy, aby wprowadzić zapis o uprawnieniu organizacji związkowej reprezentującej pracownika do uzyskania na jej pisemny wniosek uzasadnienia wysokości otrzymanej premii bądź przyczyn jej nie uzyskania, jeżeli premia wypłacana byłaby adekwatnie do oceny efektów pracy.
W ocenie organizacji związkowych niekorzystny dla pracowników jest również zapis pozwalający pracodawcy na przenoszenie niewykorzystanej kwoty Funduszu na następny kwartał. Ustalony Fundusz powinien zostać w całości wykorzystany, beż możliwości przeniesienia środków na następny kwartał.

W tym stanie rzeczy oczekujemy na zajęcie przez Państwa stanowiska bądź na wyznaczenie terminu spotkania celem omówienia przedmiotowej sprawy.

Zarząd MZZPS

14.11.2009r.

Protokoły

Protokół nr 1

z rozmów w sprawie zmian do Regulaminu Wynagrodzeń

w Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.

z dnia 29.10.2009

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Pracodawców:

Bolesław Dec – Dyrektor Działu Prawnego

Tomasz Cisowski - Kierownik Działu Administrowania Kadrami

Ze strony Związków Zawodowych:

Bogdan Połącarz – Przewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek

Marek Pikuła – Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek

Leszek Myśliwiecki - Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek

Krzysztof Szczerbowski - Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek

Janusz Klimczak - Przewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek

Antoni Wąsik - WicePrzewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek


Celem spotkania było zapoznanie organizacji związkowych z propozycją podstawowych zasad systemu motywacyjnego dla pracowników Spółek Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.


 1. Na początku spotkania przedstawiciele pracodawców przekazali przedstawicielom związków prezentację opisującą podstawowe zasady nowego systemu motywacyjnego a następnie omówili jej treść.


 1. W trakcie dyskusji związki zawodowe odnosząc się do przedstawionej propozycji podniosły następujące uwagi:


  1. Fundusz nagród powinien wynosić min. 5% płac zasadniczych.

  2. Związki zawodowe powinny otrzymać od pracodawców inf. o wysokości planowanych i wykonanych wskaźników od których uzależnione jest uruchomienie Funduszu Nagród.


 1. Pan Połącarz wystąpił z propozycją rozważenie nagrody w dwóch wielkościach tj. 10% pracy zasadniczej dla pracowników liniowych oraz 5% dla pozostałych.


 1. Projekt systemu motywacyjnego oraz propozycja P. Połącarza wywołała dalszą dyskusję wśród uczestników spotkania, którzy ostatecznie zgodnie stwierdzili, że w związku z koniecznością przeanalizowania propozycji systemu motywacyjnego powrócą do tematu na kolejnym spotkaniu. 1. Na zakończenie spotkania związki zawodowe zobowiązały się do przygotowania własnej propozycji lub zmian do przedstawionego systemu motywacyjnego.


Protokół nr 2

z rozmów w sprawie zmian do Regulaminu Wynagrodzeń

w Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.

z dnia 05.11.2009r.

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Pracodawców:

Bolesław Dec – Dyrektor Działu Prawnego

Tomasz Cisowski - Kierownik Działu Administrowania Kadrami

Ze strony Związków Zawodowych:

Bogdan Połącarz – Przewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek

Marek Pikuła – Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek

Leszek Myśliwiecki - Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek

Krzysztof Szczerbowski - Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek

Janusz Klimczak - Przewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek

Antoni Wąsik - WicePrzewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek


Celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat zasad systemu motywacyjnego dla pracowników Spółek Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.


 1. Na początku spotkania przedstawiciele pracodawców przekazali przedstawicielom związków proponowany tekst zapisów do Regulaminu Wynagradzania dotyczący nowego systemu motywacyjnego.


 1. W trakcie dyskusji nad przekazanym tekstem związki zawodowe zakwestionowały zasadę ustalenie wysokości premii w przedziale 0-5% na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Spółki. Związki przedstawiły wspólne stanowisko w tej sprawie i jednoznacznie stwierdziły, że nie zgadzają się z takim zapisem i uważają, że należy ustalić stałą wartość procentową nagrody na poziomie min. 5%.


 1. W związku z rozbieżnością zdań pomiędzy Uczestnikami spotkania w odniesieniu do podstawowej zasady systemu motywacyjnego czyli wielkości procentowej nagrody odstąpiono od dyskusji nad pozostałymi elementami systemu motywacyjnego.


 1. Przedstawiciele pracodawców poinformowali związki zawodowe, że pomimo braku zgody na proponowane rozwiązania w zakresie systemu motywacyjnego Zarządy Spółek podejmując decyzję o nagrodzie uznaniowej rozważą możliwość korzystania z zasad określonych w propozycji systemu motywacyjnego.


 1. W dalszej części spotkania przedstawiciele pracodawców poinformowali związki zawodowe, że


- Zarządy spółek proponują wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych na zasadach określonych w obowiązującym na początku roku ZUZP dla tych pracowników, którzy nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie 2009r. kiedy ZUZP nie obowiązywał oraz odprawy dla pracowników którzy jeszcze odejdą do końca 2009r na rentę lub emeryturę.


- Zarządy spółek nie przewidują wprowadzenia do Regulaminu Wynagradzania takich świadczeń jak nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe odprawy emerytalno-rentowe.


 1. Po dyskusji na temat powyższej informacji przekazanej w imieniu Zarządów Spółek spotkanie zakończonoZarząd MZZPS

12.11.2009r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS