0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

31.08.2012r.

KOMUNIKAT

Zarząd Synthos S.A. informuje, że w związku z osiągnięciem wskaźnika EBIT przez Spółki GK SYNTHOS na poziomie 66 % wielkości zaplanowanej w budżecie, czyli poniżej min. wartości niezbędnej dla uruchomienia nagrody kwartalnej, tj. 85%,  nagroda za II kw. 2012r. nie zostanie wypłacona.

Wynik taki został spowodowany pogarszającymi się warunkami rynkowymi, a zwłaszcza słabnącym popytem na kauczuki na rynkach azjatyckich, istotnymi zmianami cen surowców (o kilkadziesiąt procent  wciągu kwartału) oraz sprzedażą wyrobów instalacji PBR na rynku spotowym. Sprzedaż objęła produkty uzyskane  po uruchomieniu instalacji,  na które PBR nie uzyskał pełnej aprobaty ze strony głównych potencjalnych odbiorców; aprobaty te są nadal w trakcie. W dalszym ciągu trwała również sprzedaż wyrobów nie spełniających specyfikacji (produkty z okresu uruchamiania instalacji). W efekcie marża generowana na PBR była znacznie poniżej wartości zakładanych w budżecie.

Wymienione czynniki trwają również w III kwartale tego roku.

Chcę zapewnić, iż Zarząd robi wszystko, aby w niekorzystnym otoczeniu ekonomicznym uzyskać możliwie najlepsze wyniki finansowe, niemniej jednak nie jest w pełni możliwe uniknięcie skutków trwającego obecnie kryzysu na rynkach światowych. Zwracam Państwa uwagę, iż nie ustają w naszej Grupie Kapitałowej inwestycje oraz prace badawczo-rozwojowe, jestem więc przekonany, że Synthos S.A. wróci do wyników finansowych, które umożliwią ponowną wypłatę nagrody.  Nie wszystko zależy od nas, ale bardzo wiele.

Tomasz Kalwat
Prezes Zarządu Synthos S.A.

27.08.2012r.

KOMUNIKAT

W dniu 23.08.2012r. w Katowicach  na spotkaniu  przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających  w Grupie CIECH, podjęto uchwałę o powołaniu  Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego  w obronie interesów pracowników  wobec zagrożeń dla załóg zakładów pracy wynikających z wdrażania programu restrukturyzacji 
w celu oddłużenia Ciech SA.

Komitet Protestacyjny uchwałą postanowił:

 

I.       Wezwać   Zarząd Ciech  SA  do odstąpienia od:
 a/ redukcji zatrudnienia w poszczególnych Spółkach Grupy
 b/ zmniejszania wynagrodzeń

                  c/ zawężania profilu działania w  poszczególnych Spółach Grupy
                  d/ wypowiedzenia zakładowych układów  zbiorowych pracy

                  e/ likwidacji Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A.

II.     Zwrócić się do Zarządu Ciech SA o przedstawienie programu naprawczego dla ZACHEM S.A. i dokończenie inwestycji zagwarantowanych w umowie prywatyzacyjnej (pakiecie inwestycyjnym).

III.  Wystąpić do Premiera RP, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Gospodarki  i Ministra Finansów  z  wnioskami o :

       a/ wyłączenie z Grupy Kapitałowej Spółek:
      SODA POLSKA CIECH S.A.
      Z.Ch. ZACHEM S.A.

          CIECH PIANKI SA
      Z.Ch. SARZYNA S.A.

           Z.Ch. ALWERNIA SA
   

        b/ znalezienie nowego inwestora i stworzenia silnej polskie, chemicznej grupy
            kapitałowej.

IV. Doprowadzić do spotkania z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Finansów,
z Sejmową Komisją  Skarbu Państwa w celu wyjaśnienia wszystkich spraw nurtujących załogi.

V.    Powiadomić o powołaniu Komitetu i przyjętych ustaleniach:

1.        Prezydenta RP

2.        Premiera RP

3.        Ministra Skarbu Państwa

4.        Ministra Gospodarki

5.        Ministra Finansów

6.        Polską Izbę Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców

7.        Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

8.        NSZZ „Solidarność”

9.        Forum Związków Zawodowych

10.    Federację Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego
i Ceramicznego w Polsce

11.    Załogi swoich zakładów pracy

UZASADNIENIE:

Jako Związki Zawodowe mamy obowiązek dbać o zapewnienie długofalowych interesów pracowników naszych zakładów pracy i ich szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Nie będziemy obojętnie patrzeć na działania, które godzą w interesy pracowników
i grożą upadłością naszych zakładów pracy.

Podejmiemy wszystkie przewidziane prawem dostępne środki aby temu zapobiec!


Uzgodniono, że do Komitetu Protestacyjnego wejdą:  Przewodniczący Komitetu oraz po
1 przedstawicielu  każdej organizacji związkowej działającej w Grupie Kapitałowej CIECH, która przystąpi do Komitetu Protestacyjnego na mocy uchwały właściwego organu
statutowego.

 Przewodniczącym Komitetu Protestacyjnego został Kolega Włodzimierz Józwiak -
- Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.


 Katowice, dnia 23.08.2012r.

ZA MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET PROTESTACYJNY:

Przewodniczący Komitetu
Włodzimierz Józwiak

09.08.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS